PUBLIC ADMINISTRATION: RESEARCH AND DEVELOPMENT
(electronic scientific journal)

ISSN(online): 2522-1752

METHODOLOGY OF THE RESEARCH OF INFORMATIONAL AND COMMUNICATIONAL ACTIVITIES OF PUBLIC AUTHORITIES

Author:

Podorvan Аndriy, Chernihiv National University of Technology, Chernihiv, Ukraine

Language: ukrainian

Annotation:

The article discusses the basic principles of methodology of the research of informational and communicational activities of public authorities. It proposes to research this activity as a functional mechanism of governance and a communicational tool between participants of administrative process. It also considers informational and communicational activities as a part of general social and political communication. The method classification of the research of informational and communicational activities, the basic principles and categories of research are proposed.

Key words:

informational and communicational activities, methodology, methods, principles, mechanisms of governance, communication

References:

1. Antonova OV., Dreshpak VMInformatsiino-analitychna sfera derzhavno-upravlinskoi diialnosti na mistsevomu rivnistruktura ta funktsii [Elektronnyi resurs] / O.VAntonova // Derzhavne upravlinniateoriia ipraktyka. – 2007. – № 1.

2. Bazhynova OA., Kuchabskyi OHMekhanizmy komunikatsii vlady ta hromadskosti v umovakh hlobalizatsii // Publichne upravlinniateoriia ta praktykazbnauk pr. – Kh. : Vyd-vo KharRINADU«DokNaukDerzhUpr», 2012. – №4 (12). S. 196-201.

3. Barovska AKomunikatsiia vlady ta hromadskostiinstytutsiinyi aspektAnalitychna zapyska [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupuhttp://www.niss.gov.ua/articles/293/#_ftn24.

4 Book Reviews / The Journal of Politics, Vol. 26, No. 3 (Aug., 1964), pp. 677-678.

5. Hrachev M. N., Yrkhyn Yu. V. Aktualnыe problemы polytycheskoi nauky. M.: Эkonomycheskaia demokratyia, 1996. – 188 s.

6. Derzhavne upravlinnia : pidruchnyk : u 2 t. / Nats. akad. derzh. upr. pry Prezydentovi Ukrainy; red. kol. : Yu. V. Kovbasiuk (holova), K. O. Vashchenko (zast. holovy), Yu. P. Surmin (zast. holovy) [ta in.]. – K. ; Dnipropetrovsk : NADU, 2012. – T. 1. – 564 s.

7. Entsyklopediia derzhavnoho upravlinnia: u 8 t. / Nats. akad. derzh. upr. pry Prezydentovi Ukrainy; nauk.-red. kolehiia: Yu. V. Kovbasiuk (holova) ta in. – K.: NADU, 2011 T. 2 : Metodolohiia derzhavnoho upravlinnia / nauk.-red. kolehiia: Yu. P. Surmin (spivholova), P. I. Nadolishnii (spivholova) ta in. – 2011. – 692 s.

8. Ivanov V. Osnovni teorii masovoi komunikatsii i zhurnalistyky: Navchalnyi posibnyk / Za naukovoiu redaktsiieiu V. V. Rizuna – K.: Tsentr Vilnoi Presy, 2010. – 258 s.

9. Kvit C. Masovi komunikatsii: Pidruchnyk. – K.: Vyd. dim «Kyievo-Mohylianska akademiia», 2008. – 206 c.

10. Mazur V. H. Komunikatsii yak mekhanizm vzaiemodii derzhavnykh orhaniv vlady ta hromadskosti na rehionalnomu rivni. / V. H. Mazur [elektronnyi resurs] // Derzhavne upravlinnia. Udoskonalennia i rozvytok. – 2011. – № 8.

11. Solovev A. Y. Polytolohyia: Polytycheskaia teoryia. Polytycheskye tekhnolohyy: Ucheb. dlia studentov vuzov. – M.: Aspekt-Press, 2001. – 559 s.

12. Teoretyko-metodolohichni zasady mekhanizmu antykryzovoho derzhavnoho upravlinnia / N. V. Sapa // Humanitarnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii. – 2009. – Vyp. 38. – S. 106-116.

13. Teoretyko-metodolohichni zasady derzhavnoho upravlinnia: formuvannia poniatiinoho aparatu : metod. rek. / avt. kol.: V. V. Korzhenko, V. V. Hovorukha, O. Yu. Amosov ta in.; za zah. red. V. V. Korzhenka. – K. : NADU, 2009. – 56 s.

14. Shvartsenberh R.-Zh. Polytycheskaia sotsyolohyia: V 3 ch. – Ch.1. – M, 1993. S. 174.

Download