PUBLIC ADMINISTRATION: RESEARCH AND DEVELOPMENT
(electronic scientific journal)

ISSN(online): 2522-1752

ECONOMIC MECHANISM OF GOVERNANCE INNOVATION AND INVESTMENT DEVELOPMENT OF THE REGION

Author:

Povna Svitlana, Chernihiv National University of Technology, Chernihiv, Ukraine

Language: ukrainian

Annotation:

Grouped and analyzed by methods that make economic mechanism of governance of innovation and investment development of the region, in terms of their division into direct and indirect, and suggested the direction of diversification of the relevant methods used in Ukraine to encourage mass adoption of innovative projects and development of the economy.

Key words:

economic development, innovation and investment policies, the region, methods of stimulation, economic mechanism, governance

References:

1. Эkonomycheskoe razvytye [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: https://ru.wikipedia.org/wiki/.

2. Zakon Ukrainy 18.09.1991 № 1560-XII «Pro investytsiinu diialnist» [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1560-12

3. Zakon Ukrainy vid 08.09.2011 № 3715-VI «Pro priorytetni napriamy innovatsiinoi diialnosti v Ukraini» [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3715-17

4. Zakoni Ukrainy vid 02.10.2012 № 5407-VI «Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy "Pro derzhavne rehuliuvannia diialnosti u sferi transferu tekhnolohii"» [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5407-17

5. Stratehiia innovatsiinoho rozvytku Ukrainy na 2010–2020 roky v umovakh hlobalizatsiinykh vyklykiv [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://209.85.135.132/search?q=cache:IwPtfFmS8usJ:www.pir.dp.ua/uploads/StrategizInnovRazvitiyaUkr.doc

6. Butko M.P., Pepa T.V., Ulianenko F.M. Modernizatsiia rehionalnykh hospodarskykh system u hlobalizatsiinomu ekonomichnomu prostori: monohrafiia / pid zah ker. M.P.Butka. – Nizhyn: TOV «Vydavnytstvo «Aspekt-Polihraf», 2014. – 268 s.

7. Bobrovska O. Yu. Kontseptualni zasady vyznachennia priorytetiv i tsileoriientyriv polityky ekonomichnoho rozvytku rehioniv / O. Yu. Bobrovska // Derzhava ta rehiony. Ser. : Derzhavne upravlinnia. - 2013. - № 2. - S. 127-134. - Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drdu_2013_2_27.

8. Ishchuk S. O. Investytsii v osnovnyi kapital ta yikh vplyv na sotsialnoekonomichnyi rozvytok rehionu // Rehionalna ekonomika. – 2013. - №1. – S.35-42.

9. Moldovan O.O. Novyi etap reformy derzhavnykh finansiv Ukrainy: kliuchovi priorytety ta zavdannia // Finansy Ukrainy. – 2014. – №8. – S.57-69.

10. Radionov Yu.D. Biudzhetni koshty yak investytsiinyi resurs Ukrainy // Ekonomika Ukrainy. – 2014. - №9. – S.35-53.

11. Hasanov S.S., Syzonenko V.O. Finansuvannia strukturnykh zrushen ta innovatsiinoi modernizatsii // Finansy Ukrainy. – 2014. – №5. – S.20-28.

12. Humeniuk A.M. Bezpeka strukturno-instytutsionalnoi transformatsii ekonomiky rehionu: teoretychni osnovy ta prykladni aspekty: monohrafiia. – K.: NISD, 2014. – 468 s.

13. Povna S.V. Strukturni zrushennia v ekonomitsi rehionu u konteksti hlobalnykh systemnykh zmin // Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia, 2015.– № 1. – S.104-110.

14. Fedulova L.I. Tendentsii rozvytku natsionalnykh innovatsiinykh system: uroky dlia Ukrainy // Aktualni problemy ekonomiky. – 2015. – №4. – S.94-104. [F-6.4]

15. Kindzerskyi Yu. Ekonomichnyi rozvytok i transformatsiia promyslovoi polityky u sviti: uroky dlia Ukrainy // Ekonomika Ukrainy. – 2010. – №5. – S.4-15.

16. Osnovы ynnovatsyonnoho menedzhmenta: Teoryia y praktyka: Ucheb.posobye / Pod red. P.N. Zavlyna y dr. – M.: OAO «NPO «Yzdatelstvo «Эkonomyka», 2000. – 475s.

17. Zakon Ukrainy vid 25.12.2015 r. № 928-VIII «Pro derzhavnyi biudzhet Ukrainy na 2016 rik» [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/928-19/paran136#n136

18. Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 22.05.2013 r. № 508-r «Pro zatverdzhennia pereliku investytsiinykh prohram (proektiv), shcho finansuiutsia u 2013 rotsi za rakhunok koshtiv derzhavnoho fondu rehionalnoho rozvytku» [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/508-2013-%D1%80

19. Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 17.07.2015 r. № 766-r «Pro zatverdzhennia pereliku investytsiinykh prohram i proektiv rehionalnoho rozvytku, shcho mozhut realizovuvatysia u 2015 rotsi za rakhunok koshtiv derzhavnoho fondu rehionalnoho rozvytku» [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/766-2015-%D1%80/paran9#n9

20. Fedulova L.I. Innovatsiina ekonomika: Pidruchnyk. – K.: Lybid, 2006. – 480 s.

Download