PUBLIC ADMINISTRATION: RESEARCH AND DEVELOPMENT
(electronic scientific journal)

ISSN(online): 2522-1752

ASPECTS OF THE TRANSFORMATION OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE FIELD OF SOCIAL AND LEGAL PROTECTION OF CHILDREN WITHOUT PARENTS IN UKRAINE

Author:

Kharchenko Yulia, Chernihiv National University of Technology, Chernihiv, Ukraine

Language: ukrainian

Annotation:

The paper analyzes the social and legal protection of children and no parents through the prism of historical transformation processes in society.

Key words:

Government control mechanisms, children deprived of parental care , state and local authorities

References:

1. Konstytutsiia Ukrainy. – Kh. : Vesna, 2007. – 48 s.

2. Pro okhoronu dytynstva [Elektronnyi resurs] : Zakon Ukrainy vid 26 kvitnia 2001 r. № 2402-III. – Rezhym dostupu : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2402-14.

3. Kryvachuk L. F. Derzhavna molodizhna polityka z pytan nepovnolitnikh v Ukraini (derzhavno-upravlinskyi aspekt) : monohrafiia / L. F. Kryvachuk. – Lviv : LDFA, 2009. – S. 174.

4. Kovalchuk I. V. Vynyknennia ta stanovlennia instytutu usynovlennia v Kyivskii Rusi / I. V. Kovalchuk // Chasopys Kyivskoho instytutu prava. – 2008. – № 2. – S. 155–159.

5. Matskovskyi M. S. Sotsyolohyia semy. Problemы teoryy, metodolohyy y metodyky / M. S. Matskovskyi. – M. : Nauka, 1989. – 116 s.

6. Deinstytutsializatsiia ta transformatsiia posluh dlia ditei : posib. z naikrashch. prakt. / [Miulheir D., Braun K., Ahatonos-Heorhopulu Kh. ta in.] ; za zah. red. Zh. Miulheir. – K. : Kalyta, 2009. – 193 s.

7. Yablokov N. V. Pryzrenye detei v vospytatelnыkh domakh / N. V. Yablokov // Trudovaia pomoshch. – 1901. – Mart-yiun. – 71 c. – (Robochi materialy BF „Pryiut detstva”).

8. Slutskyi E. H. Bespryzornost v Rossyy: vnov hroznaia realnost / E. H. Slutskyi // SotsYS. – 1998. – № 8. – S. 121.

9. Sotsialna pedahohika: Kurs lektsii/Pid zahalnoiu red. M.A. Halahuzovoi. - M., 2000.

10. Ob otdache pokynutыkh detei na vospytanye yz uchrezhdenyi Okhranы materynstva y mladenchestva : Ynstruktsyia NKZdrava RSFSR ot 25 avhusta 1925 h. № 000.04-15..

11. Petrochko Zh. V. Polozhennia Konventsii OON pro prava dytyny yak metodolohichni zasady rozvytku yunoi osobystosti / Zh. V. Petrochko // Psykholoho-pedahohichni zasady rozvytku osobystosti v osvitnomu prostori : mater. metodoloh. semin. APN Ukrainy (m. Kyiv, 19 berez. 2008 r.). – K., 2008. – 728 s.

Download