PUBLIC ADMINISTRATION: RESEARCH AND DEVELOPMENT
(electronic scientific journal)

ISSN(online): 2522-1752

THE ANALYSIS OF JUDICIAL REFORM PROBLEMS IN UKRAINE

Author:

Olifirenko Liliya, Chernihiv National University of Technology, Chernihiv, Ukraine

Language: english

Annotation:

The article analyzes systemic problems of judicial reform in Ukraine. Recommendations for fundamental reforms are presented, namely: adaptation of Ukrainian legislation to European standards; implementation of the justice system within European values; reform of the legal process institutions; the transition to the international standards of justice. The critical aspects of reforms are identified: the irresponsibility of the judiciary, social and economic risks of confidence loss in the administration, inefficient mechanisms of execution of court decisions, poor management and efficiency of the judicial administration.

Key words:

judicial reform, conceptual and procedural principles of judicial reform

References:

1. Pro sudoustrii i status suddiv [Elektronnyi resurs]: Zakon Ukrainy №1402-VIII vid 2 chervnia 2016 r.– Rezhym dostupu : // http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1402-19.

2. Koliushko I., Kuibida R. Priorytety sudovoi reformy na suchasnomu etapi / I. Koliushko, R. Kuibida // Pravo Ukrainy. – 2010. – № 5. – S. 55-63.

3. Konstytutsiia Ukrainy : chynne zakonodavstvo stanom na 3 berez. 2014 r. : [Ofits. tekst]. – K. : Palyvoda A. V., 2014. – 64 s. (Zakony Ukrainy).

4. Prytyka D. M. Okremi dumky z pryvodu cherhovoi sudovoi reformy / D. M. Prytyka // Visnyk hospodarskoho sudochynstva. – 2014. – № 6. – S. 69-73.

5. Olifirenko L. D. Hurska K.V. Problemnyi monitorynh reformuvannia sudovoi systemy Ukrainy / L.D. Olifirenko, K.V. Hurska // Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia : zb. nauk. pr. Lvivskoho rehionalnoho instytutu derzhavnoho upravlinnia NADU Prezydentovi Ukrainy. – Vyp. 45. – Lviv : LRIDU NADU, 2015. – S. 55-62.

6. Sudova reforma v Ukraini: potochni rezultaty ta naiblyzhchi perspektyvy. Informatsiino-analitychni materialy do Fakhovoi dyskusii na temu: «Sudova reforma 2010 r.: chy nablyzhaie vona pravosuddia v Ukraini do yevropeiskykh norm i standartiv?» 4 kvitnia 2013r. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://www.razumkov.org.ua/upload/Sudova_reforma_2013.pdfhttp://www.razumkov.org.ua/upload/Sudova_reforma_2013.pdf

7. Reformuvannia sudovoi vlady v Ukraini (interviu Holovy Verkhovnoho Sudu Ukrainy Yaroslava Romaniuka – holovnomu redaktorovi "Pravo Ukrainy" O. Sviatotskomu) // Pravo Ukrainy. – 2014. – № 11. – S. 14-73.

8. Rekomendatsii uchasnykiv III Mizhnarodnoho sudovo-pravovoho forumu «Sudova reforma v Ukraini: yevropeiskyi vektor» // Yurydycheskaia praktyka № 13 (901), 31 marta 2015 h. – S. 31.

9. Reformuvannia sudovoi systemy: dumky suddiv // Visnyk Asotsiatsii pravnykiv Ukrainy. – 10 (106) zhovten 2014r. – S. 7.

10. Utverdzhennia yevropeiskoi modeli sudochynstva i verkhovenstva prava – priorytety sudovoi reformy ta vidnovlennia suspilnoi doviry do sudiv v Ukraini: vseukrainskyi forum uchenykh-pravoznavtsiv ta suddiv (interviu uchasnykiv forumu – zhurnalu "Pravo Ukrainy") // Pravo Ukrainy. – 2014. – № 11. – S. 74-135.

11. Kruhlyi stil "Sudova reforma v Ukraini – stan i perspektyvy: zabezpechennia nalezhnoho dostupu do pravosuddia, efektyvnist sudovoho zakhystu, pidvyshchennia avtorytetu sudovoi vlady ta doviry hromadian" // Visnyk hospodarskoho sudochynstva. – 2014. – № 6. – S. 56-62.

12. Stratehichnyi plan rozvytku sudovoi vlady Ukrainy na 2013-2015 rr., zatverdzhenyi rishenniam Rady suddiv Ukrainy vid 21.12.2012 r. № 83 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://court.gov.ua.

13. Stratehiia rozvytku sudovoi systemy v Ukraini na 2015–2020 roky [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://court.gov.ua.

Download