PUBLIC ADMINISTRATION: RESEARCH AND DEVELOPMENT
(electronic scientific journal)

ISSN(online): 2522-1752

IMPROVING MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION OF PENSION SYSTEM IN UKRAINE

Author:

Ditkovska Maryna, Chernihiv National University of Technology, Chernihiv, Ukraine

Language: english

Annotation:

The article examines the mechanisms of state management in the sphere of Pension provision in Ukraine. The ways of improving the quality and development of the legal framework in the field of Pension provision are analyzed. The author pays attention to the approaches to the development of the three-level Pension system in Ukraine. The ways of implementation and improvement of electronic information system on the basis of web-oriented technology are suggested.

Key words:

social protection, social security, pension insurance, pension provision, solidarity system, funded system, private pension insurance, electronic documents, web-oriented information technologies

References:

1. Zakon Ukrainy «Pro zahalnooboviazkove derzhavne pensiine strakhuvannia» № 1058-15 Redaktsiia vid 12.05.2016, Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), 2003, №№ 49-51, st. 376).

2. Zakon Ukrainy «Pro nederzhavne pensiine zabezpechennia» № 1057-15 Redaktsiia vid 20.07.2014, Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), 2003, № 47-48, st.372.

3. Zakon Ukrainy «Pro pensiine zabezpechennia osibzvilnenykh z viiskovoi sluzhby ta deiakykh inshykh osib» №2262-KhIIvid 09.04.1992, Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), 1992, № 29, st.399.

4. Zakon Ukrainy «Pro pensiine zabezpechennia» № 1788-XII vid 05.11.1991, Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), 1992, N 3, st. 10.

5. Oliichenko I.M. Analiz vidpovidnosti informatsiinoho zabezpechennia orhaniv derzhavnoi vlady vymoham system elektronnoho uriaduvannia // Visnyk Chernihivskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriia “Ekonomichni nauky”: naukovyi zbirnyk / Chernih. derzh. tekhnol. un-t. – Chernihiv: Chernih. derzh. tekhnol. un-t, 2013. – № 1(64). – 372 s. C.329-335.

6. Oliichenko I.M. Rozvytok informatsiinoho zabezpechennia orhaniv derzhavnoho upravlinnia: teoriia, metodolohiia, praktyka: monohrafiia / I.M. Oliichenko. – Nizhyn: TOV “Vydavnytstvo “Aspekt-Polihraf”, 2010. – 432 s.

7. Oliichenko I.M. Formuvannia informatsiinoho zabezpechennia u funktsionalnykh pidrozdilakh oblasnoi derzhavnoi administratsii // Visnyk Chernihivskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu: zb. nauk. prats. – Chernihiv: ChDTU, 2012. - №4(62). - S. 331-336. – (Seriia “Ekonomichni nauky”).

8. Postanova kabinet ministriv ukrainy vid 23 lypnia 2014 r. № 280 «Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Pensiinyi fond Ukrainy».

9. Proekt rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy «Pro skhvalennia Stratehii modernizatsii ta rozvytku Pensiinoho fondu Ukrainy na period do 2020 roku» http://www.pfu.gov.ua/pfu/control/uk/publish/article?art_id=239180&cat_id=223259.

10. Svienchitski M. Demohrafichni ta finansovi peredumovy pensiinoi reformy v ukraini: prohnoz – 2050 / M. Svienchitski, L. Tkachenko, I. Chapko - K.: Analitychno-doradchyi tsentr Blakytnoi strichky, 2010.-72 s.

11. Description of private pension systems. Waldo Tapia Oecd working paper on insurance and private pensions, 2008 - No. 22.- 83 p.

12. International Labour Organization http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang= en&p_isn=66624.

13. Schwarz Anita M. Pension System Reforms http://siteresources.worldbank.org/INTPSIA/ Resources/ 490023-1120845825946/3622-01_Ch01.pdf.

14. Top Pension Systems in the World By Jean Folger | Updated March 16, 2016 — 5:55 PM EDT.

Download