PUBLIC ADMINISTRATION: RESEARCH AND DEVELOPMENT
(electronic scientific journal)

ISSN(online): 2522-1752

INSTITUTIONAL MECHANISMS OF ENHANCING THE PERFORMANCE OF DECENTRALIZATION OF AUTHENTIC AUTHORITIES

Author:

Butko Mykola , Chernihiv National University of Technology, Chernihiv, Ukraine

Language: ukrainian

Annotation:

Investigated genesis existing theoretical approaches to institutionalism, its impact on the use of the competitive position of regions. To overcome institutional traps the necessity of forming institutions in the field of cross-border cooperation and European integration, inter-regional relations. Outlined directions of innovation accelerated development of infrastructure, creation of IP market, improving the mechanisms of formation of the state order, access to resources of international financial institutions in a decentralized management functions.

Key words:

institutional environment, regional competitive advantages, investment attractiveness, cross-border cooperation,decentralization of administrative functions

References:

1. Butko M.P. Arkhitektonika konkurentospromozhnosti rehioniv Ukrainy v konteksti yevrointehratsii: monohrafiia / M.P. Butko. – Kyiv: AMU, 2016. – 452 s.

2. Butko M.P. Intelektualnyi kapital yak chynnyk modernizatsii rehionalnoho ekonomichnoho prostoru : [monohrafiia] / M.P. Butko, O.V. Popelo ; [pid. red. nauk. ker. d-ra ekon. nauk, prof. M.P. Butka]. – Nizhyn : TOV «Aspekt-Polihraf», 2014. – 372 s.

3. Popelo O.V. Innovatsiina aktyvnist yak dominuiucha skladova modernizatsii produktyvnykh syl rehionu / O.V. Popelo // Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia : naukovyi zhurnal. – Chernihiv: Chernih. nats. tekhnoloh. un-t, 2015. – № 4(4). – S. 222-229.

4. Popelo O.V. Intelektualnyi kapital: teoretychnyi aspekt i suchasni tendentsii rozvytku v Ukraini / Ekonomika i rehion. – 2015. – №2. – S.66-78.

5. Pro zasady derzhavnoi rehionalnoi polityky [Elektronnyi resurs] : Zakon Ukrainy vid 05 liutoho 2015 roku №156-VIII, st.90 // Ofitsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy. – Rezhym dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/156-19

6. Pro mistseve samovriaduvannia v Ukraini [Elektronnyi resurs] : Zakon Ukrainy vid 07 veresnia 2016 roku № 1492-VIII, st. 736 // Ofitsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy. – Rezhym dostupu: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80

7. Pro skhvalennia Kontseptsii reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia ta terytorialnoi orhanizatsii vlady v Ukraini [Elektronnyi resurs] : Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy // Ofitsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy. – Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80

Download