PUBLIC ADMINISTRATION: RESEARCH AND DEVELOPMENT
(electronic scientific journal)

ISSN(online): 2522-1752

EFFECT OF FINANCIAL DECENTRALIZATION ON SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS

Author:

Lashuk Oksana, Chernihiv National University of Technology, Chernihiv, Ukraine

Language: ukrainian

Annotation:

The article analyzes the impact of financial decentralization on the results of socio-economic development of the regions. An assessment of the results obtained on the results of the implementation of local budgets and budgets of the united territorial communities. The main risks for financial decentralization are analyzed and practical recommendations for solving problem issues are offered.

Key words:

region, regional development, financial decentralization, local budgets, united territorial community

References:

  1. Detsentralizatsiia daie ekonomichne zrostannia hromad i rehioniv [Decentralization enables economic growth of communities and regions]. (2016). decentralization.gov.ua. Retrieved from http://decentralization.gov.ua/news/item/ id/1964 [in Ukrainian].
  2. Nabatova Yu.O. Formuvannia mistsevykh biudzhetiv v umovakh detsentralizatsii finansovykh resursiv / Yu.O. Nabatova, T.V. Us // Efektyvna ekonomika. – 2015. – № 5. – [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4100.
  3. Ministerstvo finansiv Ukrainy [Elektronnyi resurs] // Ofitsiinyi sait. – Rezhym dostupu : http://www.

minfin.gov.ua/news/view/promova-ministra-finansiv-natalii-iaresko-na-zasidanni-uriadu-shchodovykonanniaderzhavnoho-biudzhetu-za--rik?category=bjudzhet

  1. Rezultaty reformy detsentralizatsii [Results decentralization reform]. (2016). reforms.in.ua. Retrieved from http:// reforms.in.ua/ua/news/rezultaty-reformy-decentralizaciyi [in Ukrainian].
  2. Monitorynh protsesu reform. 9 misiatsiv 2017 roku. Zvit Natsionalnoi rady reform [Monitoring the reform process. 9 months of 2017. The report of the National Reform Council]. (n.d.). reforms.in.ua. Retrieved from http:// reforms. in.ua/ua/system/files/reports/full_report_9_months_2017.pdf [in Ukrainian].
  3. Rehiony Ukrainy : problemy ta priorytet sotsialno-ekonomichnoho rozvytku [Regions of Ukraine:

problems and priority social and economic development]. (2005). Z. Varnaliy (Ed.). Kyiv: Znannia Ukrainy [in Ukrainian]. 

  1. Lunina, I.O. (2014). Biudzhetna detsentralizatsiia: tsili ta napriamy reform [Fiscal decentralization :

the goals and directions of reforms]. Ekonomika Ukrainy – Ukraine economy, 11 (636), 61–75 [in Ukrainian].

 

Download