PUBLIC ADMINISTRATION: RESEARCH AND DEVELOPMENT
(electronic scientific journal)

ISSN(online): 2522-1752

IMPLEMENTATION OF METHODS OF EVALUATION OF INNOVATIVE POTENTIAL IN SCIENTIFIC SECTOR OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Author:

Kvasha Nataliya, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv, Ukraine

Language: ukrainian

Annotation:

The estimation of possibilities to diagnose the innovative potential of higher educational institutions of Ukraine on the basis of modern methods of analysis of the effectiveness of scientific work is conducted

Key words:

Scientific potential, methods of diagnostics of scientific potential, higher educational establishments, level of scientific potential, efficiency of scientific work

References:

 1. Mykhailov O. V. Nuzhna modyfykatsyia samoho populiarnoho yndeksa tsytyrue-mosty // Vestnyk Rossyiskoi akademyy nauk. 2013. T.83. № 10. S. 943 – 944.
 2. Myrkyn B.H. O poniatyy nauchnoho vklada y eho yzmeryteliakh // Upravlenye bolshymy systemamy. 2013. № 44. S. 292 – 307.
 3. Bovyn A. A., Cherednykova L.E., Yakymovych V.A. Upravlenye ynnovatsyiamy v orhanyzatsyiakh Ucheb. posobye po spetsyalnosty «Menedzhment orhanyzatsyy». — 3-e yzd., ster. — M.: Omeha-L, 2009. — 415 s.
 4. Buzko Y.R. Stratehycheskyi potentsyal y formyrovanye pryorytetov v razvytyy predpryiatyi: monohrafiia / Y.R. Buzko, Y.E. Dmytrenko, E.A. Sushchenko. – Alchevsk: yzd-vo DHMY, 2002. – 216 s.
 5. Marchuk M.H. Aksiolohichnyi potentsial naukovoho znannia: poniattia, struktura, sposib aktualizatsii Avtoreferat dysertatsii na zdobuttia vchenoho stupenia doktora filosofskykh nauk zi spetsialnosti 09.00.09 – filosofiia nauky. Kyivskyi natsionalnyi universytet imeni Tarasa Shevchenka. Kyiv, 2003.  - 21 s.
 6. Shevchenko Y.V. Otsenka ynnovatsyonnoho potentsyala natsyonalnoi эkonomyky // Fynansы y kredyt. 2005. № 33 (201). S. 9 -16.
 7. Conrad, C. F., Blackburn, R. T. Correlates of departmental quality in regional colleges and universities // American Educational Research Journal. – 1985. – 22(2). – p. 279-295
 8. Conrad, C. F., Blackburn, R. T. Program quality in higher education: A review and critique of literature and research. In J. C. Smart (Ed.), Higher Education: Handbook of Theory and Research. – New

York: Agathon Press, 1985. – Vol. 1. – pp. 283-308

 1. Stuart, D. Reputational rankings: Background and development. In R. D. Walleri & M. K. Moss (Eds.), New Directions for Institutional Research, 1995. – Vol. 88, p. 13-20
 1. The Carnegie Classification of Institutions of Higher Education. Carnegie Foundation for the

Advancement of Teaching.          link: http://carnegieclassifications.iu.edu/

 1. U.S. News & World Reports  Official site / link: https://www.usnews.com/education

Download