ПУБЛИЧНОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ: НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗВИТИЕ
(электронный научный журнал)

ISSN(онлайн): 2522-1752

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА В УПРАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ

Автор:

Повная Светлана Викторовна, Черниговский национальный технологический университет, г. Чернигов, Украина

Язык статьи: украинский

Аннотация:

Исследованы преимущества и особенности использования проектного подхода в государственном управлении.Проанализированы законодательные подходы к государственным инвестиционным проектам в Украине на предметсоответствия проектному менеджменту. Проанализирована структура и достаточность запланированного финансирования государственных инвестиционных проектов, утвержденных на 2016-2017 годы. Сделаны выводы, что отмежевание государства от проблем реального сектора экономики в противовес усиленному вниманию социальным вопросам в конечном счете создает проблему недостаточности финансовой мощности государства даже для решения текущих задач. Изыскание дополнительных инвестиционных ресурсов и обоснованное их вложения с использованием методологии проектного менеджмента является важным направлением деятельности государственного управления.

Ключевые слова:

развитие экономики, инвестиционные проекты, проектный менеджмент, государственное управление, финансирование государственных инвестиционных проектов

Список использованных источников:

1. Федоренко В.Г. Інвестиції та економіка України // Інвестиційні процеси в Україні та зайнятість населення: Матеріали круглого столу (12.12.2014 р.) – К.: ІПК ДСЗУ, 2015. – С.19-25.
2. Статистичний щорічник України за 2012 рік / за ред. Осауленка О.Г. – К.: Державна служба статистики України, 2013. – 552 с.
3. Статистичний щорічник України за 2015 рік / за ред. Жук І.М. – К.: Державна служба статистики України, 2016. – 575 с.
4. Повна С.В. Проблемні аспекти залучення інвестицій в технологічну модернізацію регіону // Економічний простір регіону в інтеграційній стратегії розвитку: колективна монографія / під заг. ред М.П.Бутка. – К.: Кондор-Видавництво, 2016. – С.151-159.
5. M. Daud Alam., Uwe F. Guhl. Project-Management in Practice. A Guideline and Toolbox for Successful Projects. Springer – Verlag GmbH Germany, 2016. – 183 p.
6. Затонацька Т.Г., Шиманська О.А. Зарубіжний досвід застосування проектного менеджменту у сфері державного управління // Фінанси України. – 2011. – No2. – с.106-116.
7. Чикаренко І.А. Проектний підхід як один із засобів підвищення ефективності діяльності // Теорія та практика державного управління. - Вип. 9. Державне управління та місцеве самоврядування: Тези IV міжнар. наук. конгресу, 26 лют. 2004 р. - Х.: Вид-во ХРІДУ НАДУ “Магістр”, 2004. - С. 24-26.
8. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2017 р. No 142-р «Про схвалення Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/142-2017-%D1%80
9. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 р. N 571 “Деякі питання управління державними
 інвестиціями”  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/571-2015-%D0%BF/page
10. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 25.10.2016 No1508/29638 «Про затвердження Порядку моніторингу стану розроблення (реалізації) державних інвестиційних проектів» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1508-16/page
11. Перелік відібраних державних інвестиційних проектів / Департамент залучення інвестицій Міністерства економічного розвитку і торгівлі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=854a0a66-60cc-4897-81df-acd4e098a1a0&tag=PerelikDerzhavnikhInvestitsiinikhProektiv
12. Повна С.В. Структурні зрушення в економіці регіону у контексті глобальних системних змін // Проблеми і перспективи економіки та управління, 2015.– No 1. – С.104-110.
13. Кириленко, О. П. Теорія і практика бюджетних інвестицій [Текст] : монографія / О.П. Кириленко, Б. С. Малиняк. - Тернопіль : Економічна думка, 2007. - 288 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/1208

Скачать