ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ: НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК
(електронний науковий журнал)

ISSN(онлайн): 2522-1752

МОДЕРНІЗАЦІЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК БАЗИСУ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ

Автор:

Бутко Микола Петрович, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено ґенезу існуючих теоретичних підходів до проблем інституціоналізму, його впливу на використання конкурентних позицій регіонів. Для подолання інституційних пасток доведено необхідність формування інститутів у сфері транскордонного співробітництва та європейської інтеграції, міжрегіональних зв’язків. Окреслено напрями прискореного розвитку інноваційної інфраструктури, створення ринку об’єктів інтелектуальної власності, удосконалення механізмів формування державного замовлення, доступу до ресурсів міжнародних фінансових організацій в умовах децентралізації управлінських функцій.

Ключові слова:

інституційне середовище, регіональні конкурентні переваги, інвестиційна привабливість, транскордонне співробітництво, децентралізація управлінських функцій

Список використаних джерел:

  1. Бутко М.П., Пепа Т.В., Уляненко Ф.М. Модернізація регіональних господарських систем у глобалізаційному економічному просторі: монографія / М.П. Бутко, Т.В. Пепа, Ф.М. Уляненко; під заг.наук.кер. д-ра екон.наук, проф. М.П.Бутка. – Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2014. – 268 с.

  2. Гриценко В. В. Сутність і категоріальна відмінність понять «інститут» та «інституція» [Електронний ресурс] / В. В. Гриценко. – Режим доступу :http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vdnuet/econ/2009_4/6.pdf.

  3. Інноваційна Україна 2020: національна доповідт / за заг.ред. В.М.Гейця та ін.; НАН України. – К., 2015. – 336 с.

  4. Норт Дуглас. Інституції, інституціональні зміни та функціонування економіки / пер. з англ..І.Дзюб. – К.:Основи, 2000. – 198 с.

  5. Падалка О. С. Децентралізація – нова парадигма соціально-економічного розвитку регіонів України / О. С. Падалка, В. В. Кулішов // Економіка України. – 2015. – № 10. – С. 45–53.

Завантажити