ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ: НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК
(електронний науковий журнал)

ISSN(онлайн): 2522-1752

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Автор:

Подорван А.Ф., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті розглядається основні засади методології досліджень інформаційно-комунікаційної діяльності органів державної влади. Зокрема, пропонується методологія дослідження цієї діяльності як функціонального механізму державного управління та інструменту обміну інформацією між учасниками управлінського процесу. Окремо пропонується розглядати інформаційно-комунікаційну діяльність як складову загальносуспільної і політичної комунікації. Пропонується класифікація методів досліджень інформаційно-комунікаційної діяльності, основні принципи та категорії досліджень.

Ключові слова:

інформаційно-комунікаційна діяльність, методологія, метод, принцип, механізм державного управління, комунікація

Список використаних джерел:

1. Антонова О. В., Дрешпак В. М. Інформаційно-аналітична сфера державно-управлінської діяльності на місцевому рівні: структура та функції [Електронний ресурс] / О.В. Антонова // Державне управління: теорія і практика. – 2007. – № 1.

2. Бажинова О. А., Кучабський О. Г. Механізми комунікації влади та громадськості в умовах глобалізації // Публічне управління: теорія та практика: зб. наук пр. – Х. : Вид-во ХарРІНАДУ «ДокНаукДержУпр», 2012. – №4 (12). С. 196-201.

3. Баровська А. Комунікація влади та громадськості: інституційний аспект. Аналітична записка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/293/#_ftn24.

4 Book Reviews / The Journal of Politics, Vol. 26, No. 3 (Aug., 1964), pp. 677-678.

5. Грачев М. Н., Ирхин Ю. В. Актуальные проблемы политической науки. М.: Экономическая демократия, 1996. – 188 с.

6. Державне управління : підручник : у 2 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), К. О. Ващенко (заст. голови), Ю. П. Сурмін (заст. голови) [та ін.]. – К. ; Дніпропетровськ : НАДУ, 2012. – Т. 1. – 564 с.

7. Енциклопедія державного управління: у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; наук.-ред. колегія: Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. – К.: НАДУ, 2011 Т. 2 : Методологія державного управління / наук.-ред. колегія: Ю. П. Сурмін (співголова), П. І. Надолішній (співголова) та ін. – 2011. – 692 с.

8. Іванов В. Основні теорії масової комунікації і журналістики: Навчальний посібник / За науковою редакцією В. В. Різуна – К.: Центр Вільної Преси, 2010. – 258 с.

9. Квіт C. Масові комунікації: Підручник. – K.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 206 c.

10. Мазур В. Г. Комунікації як механізм взаємодії державних органів влади та громадськості на регіональному рівні. / В. Г. Мазур [електронний ресурс] // Державне управління. Удосконалення і розвиток. – 2011. – № 8.

11. Соловьев А. И. Политология: Политическая теория. Политические технологии: Учеб. для студентов вузов.  М.: Аспект-Пресс, 2001.  559 с.

12. Теоретико-методологічні засади механізму антикризового державного управління / Н. В. Сапа // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2009. – Вип. 38. – С. 106-116.

13. Теоретико-методологічні засади державного управління: формування понятійного апарату : метод. рек. / авт. кол.: В. В. Корженко, В. В. Говоруха, О. Ю. Амосов та ін.; за заг. ред. В. В. Корженка. – К. : НАДУ, 2009. – 56 с.

14. Шварценберг Р.-Ж. Политическая социология: В 3 ч. – Ч.1. – М, 1993. С. 174.

Завантажити