ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ: НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК
(електронний науковий журнал)

ISSN(онлайн): 2522-1752

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Автор:

Бутко Микола Петрович, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Орлова Н.М., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено теоретичні та прикладні підходи до функціонування механізмів державного управління земельними ресурсами сільськогосподарського призначення в контексті розвитку сільських територій.

Ключові слова:

земельні ресурси сільськогосподарського призначення, децентралізація владних повноважень, сільські території, механізми державного управління, інституціоналізм

Список використаних джерел:

1. Басюркіна Н.Й. Продовольча безпека як системна характеристика функціону-вання агропромислового сектору економіки / Н.Й. Басюркіна // Економіка харчової промисловості. –2011.–№2(10). –С. 5-10.

2. Добряк Д.С., Мартин А.Г. Напрями удосконалення нормативно-правової бази регулювання земельних відносин / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zsu.org.ua/docs/articles/martyn_19.doc

3. Дорош И. М. Еколого-економічні основи формування інституту обмежень та обтяжень при використанні земель : дис. ... к.е.н. : спец. 08.00.06 / Й. М. Дорош. - К., 2007. - 261 с.

4. Закон України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 39, ст.350 ) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/963-15

5. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україн»і (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, № 24, ст.170) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80

6. Закон України «Про охорону земель» ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №39, ст.349 ) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/962-15

7. Земельний Кодекс України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 3-4, ст.27) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2768-14/page

8. Мартин А.Г. Євсюков Т.О. Стан земельних відносин як стримуючий фактор розвитку продуктивних сил України // Матеріали міжнародної наукової конференції, м. Київ, 20 березня 2009 р.: У 3-х частинах / РВПС України НАН України. – К.: РВПС України НАН України, 2009. Ч.3 – С. 289-292.

9. Потлатюк В. С. Ринок земель сільськогосподарського призначення в Україні: сучасний стан та проблеми розвитку в системі банківського кредитування./ В. С. Потлатюк // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія фінанси і кредит, 2013. – №1 (34). – С. 200-206.

10. Про охорону навколишнього природного середовища України. Закон України від 25 червня 1991 року № 1264-ХІІ - ВР: Законодавство України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:/ / zakon.rada.gov.ua/ cgi-bin/laws/main.cgi.

11. Степенко О., Сакаль О., Третяк Н. Управління земельними відносинами в Україні: механізми та напрями розвитку. // Економіст. -№8. - C. 39-43.

12. Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020» / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5/2015#n10

13. Третяк А. М. Рентний характер земельних відносин / А. М. Третяк // Землевпорядний вісник [Текст]. — № 1. — 1997. — С. 16—20.

14. Юхновський І.Р. Землекористування в Україні: ефективність управління / І.Р. Юхновський, А.М. Третяк // Вісник аграрної науки: — 2005. — No 7. — С. 5–10.

Завантажити