ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ: НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК
(електронний науковий журнал)

ISSN(онлайн): 2522-1752

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЗБАЛАНСОВАНІСТЮ СТРУКТУРНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ ХВИЛЬ

Автор:

Повна Світлана Вікторівна, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджені фактори, які забезпечують економічне зростання держав, та проаналізовані напрями державної допомоги в Україні в плані субсидування галузей. З’ясовано, що в Україні, натомість щоб субсидувати галузі із зростаючою віддачею (переробну промисловість, новітні галузі третьої цивілізаційної хвилі), ці галузі за досліджуваний період оподатковуються із зростаючим обсягом в долі валової доданої вартості. Навпаки, галузі, які мають спадну віддачу та залежать від природних умов (насамперед добувна промисловість і розроблення кар’єрів), отримують значне субсидування при наявності значного валового прибутку. Отже, можна констатувати невірний вибір сфер докладання державної підтримки, чим можна пояснити відсутність економічного розвитку та значне падіння життєвого рівня населення.

Ключові слова:

розвиток економіки, цивілізаційні хвилі, напрями субсидування, спадна віддача, зростаюча віддача, державне управління

Список використаних джерел:

1Тоффлер Элвин. Третья волна [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Toffler/_Index.php

2. Райнерт, Э.С. Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными [Текст] / пер. с англ. Н. Автономовой; под ред. В. Автономова; Гос. ун-т – Высшая школа экономики. – М.: Изд. дом Гос. ун-та – Высшей школы экономики, 2011. – 384 с.

3. Сіденко В. Модифікація світової економіки під впливом новітніх факторів глобальної трансформаційної кризи // Економіка України. – 2012. – №5. – с.18-31.

4. Шубравська О.В. Сільськогосподарське виробництво України: нові можливості та виклики розвитку // Економіка України. – 2015. - №5 (642). – C.40-51.

5. Мазур А.Г. Управління в регіональних економічних системах: теорія, методологія, практика. – Вінниця: ТОВ „Консоль”, 2003. – 408с.

6. Москаленко О.М. Соціальна орієнтація політики та можливості випереджального економічного розвитку в Україні // Економіка України. – 2015. - №6. – с.82-91.

7. Геєць В.М. Подолання квазіринковості – шлях до інвестиційно орієнтованої моделі економічного зростання // Економіка України. – 2015. - №6. – с.4-17.

8. Звєряков М.І. Промислова політика і механізм її реалізації // Економіка України. – 2016. - №6. – с.3-18.

9. Статистичний щорічник України за 2014 рік / за ред. Жук І.М. – К.: Державна служба статистики України, 2015. – 586 с.

10. Повна С.В. Економічний механізм державного управління інноваційно-інвестиційним розвитком регіону [Електронний ресурс] // Публічне адміністрування: наукові дослідження та розвиток - 2016.- № 1. - Режим доступу: http://me-futurehouse.rhcloud.com/20-ekonomchniy-mehanzm-derzhavnogo-upravlnnya-nnovacyno-nvesticynim-rozvitkom-regonu.html

11. Стюарт Ю., Цемнолонскіс С. Державна допомога в окремих «чутливих» галузях економіки України // Економіка України. – 2015. - №11. – с.32-40.

Завантажити