ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ: НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК
(електронний науковий журнал)

ISSN(онлайн): 2522-1752

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

Автор:

Дітковська Марина Юріївна , Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: англійська

Анотація:

У статті розглянуто механізми державного управління у сфері Пенсійного забезпечення в Україні. Проаналізовано шляхи підвищення якості та розвитку нормативно-правової бази в галузі Пенсійного забезпечення. Автор звертає увагу на підходи до розробки трирівневої пенсійної системи в Україні. Запропоновано шляхи впровадження та вдосконалення електронної інформаційної системи на основі веб-орієнтованих інформаційних технологій.

Ключові слова:

соціальний захист, соціальне забезпечення, пенсійне страхування, пенсійне забезпечення, солідарна система, накопичувальна система, недержавне пенсійне страхування, електронні документи, веб-орієнтовані інформаційні технології

Список використаних джерел:

1. Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» № 1058-15 Редакція від 12.05.2016, Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 49-51, ст. 376).

2. Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» № 1057-15 Редакція від 20.07.2014, Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 47-48, ст.372

3. Закон України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб» №2262-ХІІ, від 09.04.1992, Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 29, ст.399.

4. Закон України «Про пенсійне забезпечення» № 1788-XII від 05.11.1991, Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 3, ст. 10.

5. Олійченко І.М. Аналіз відповідності інформаційного забезпечення органів державної влади вимогам систем електронного урядування // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія “Економічні науки”: науковий збірник / Черніг. держ. технол. ун-т. – Чернігів: Черніг. держ. технол. ун-т, 2013. – № 1(64). – 372 с. C.329-335.

6. Олійченко І.М. Розвиток інформаційного забезпечення органів державного управління: теорія, методологія, практика: монографія / І.М. Олійченко. – Ніжин: ТОВ “Видавництво “Аспект-Поліграф”, 2010. – 432 с.

7. Олійченко І.М. Формування інформаційного забезпечення у функціональних підрозділах обласної державної адміністрації // Вісник Чернігівського державного технологічного університету: зб. наук. праць. – Чернігів: ЧДТУ, 2012. - №4(62). - С. 331-336. – (Серія “Економічні науки”).

8. Постанова кабінет міністрів україни від 23 липня 2014 р. № 280 «Про затвердження Положення про Пенсійний фонд України».

9. Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії модернізації та розвитку Пенсійного фонду України на період до 2020 року» http://www.pfu.gov.ua/pfu/control/uk/publish/article?art_id=239180&cat_id=223259.

10. Свєнчіцкі М. Демографічні та фінансові передумови пенсійної реформи в україні: прогноз – 2050 / М. Свєнчіцкі, Л. Ткаченко, І. Чапко - К.: Аналітично-дорадчий центр Блакитної стрічки, 2010.-72 с.

11. Description of private pension systems. Waldo Tapia Oecd working paper on insurance and private pensions, 2008 - No. 22.- 83 p.

12. International Labour Organization http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang= en&p_isn=66624.

13. Schwarz Anita M. Pension System Reforms http://siteresources.worldbank.org/INTPSIA/ Resources/ 490023-1120845825946/3622-01_Ch01.pdf.

14. Top Pension Systems in the World By Jean Folger | Updated March 16, 2016 — 5:55 PM EDT.

Завантажити