ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ: НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК
(електронний науковий журнал)

ISSN(онлайн): 2522-1752

ДЕТЕРМІНАНТИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ АГРОКОРПОРАЦІЙ

Автор:

Оліфіренко Лілія Дмитрівна , Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: англійська

Анотація:

У статті викладено як взаємопов'язані складові інституціонального середовища функціонування агрокорпорацій змеханізмами державного регулювання, які по-різному позитивно впливають на структурну трансформацію національноїекономіки.

Ключові слова:

інституціональне середовище, механізми державного регулювання, розвиток аргокорпорацій

Список використаних джерел:

1. Норт, Д. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки / Д. Норт ; пер. з англ. І. Дзюб. – К. : Основи, 2000. – 198 с.

2. Ансофф, И. Новая корпоративная стратегия / И. Ансофф; пер. с англ. – СПб.: Питер Ком, 1999. – 416 с.

3. Минцберг, Г. Структура в кулаке: создание эфективной организаци / Г. Минцберг; пер. с англ. Ю. Н. Капуревскогою – СПб.: Питер, 2001. – 512 с.

4. Геєць, В. Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку : монографія / В. М. Геєць // НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. – Київ : [б. в.], 2009. – 863 с.

5. Hodson, G. Economics and institution (A manifesto for a Mоdern Instutional Economics) / G. Hodson. – Oxford U. K.: Polity Press, 1988. – [Електроний ресурс]: Режим доступу: // http: www.amazon.com/Economics-Institutions-Manifesto-Modern-Institutional/dp/0812281136.

6. Оліфіренко, Л. Д. Структурні зв’язки інституціонального механізму регулювання розвитку суб’єктів господарювання / Л. Д. Оліфіренко // Економічний часопис-ХХІ (Economic annals-XXI). – 2015. – № 11-12. – С. 51-54.

7. Оліфіренко, Л. Д. Удосконалення інституціонального простору як чинник подолання кризових тенденцій у державному управлінні Л. Д. Оліфіренко // Розумовські зустрічі: збірник наукових праць. – Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2015. – № 2. – 273 с. – С. 119-127.

8. Оліфіренко, Л. Д. Методичні підходи до оцінювання ефективності інституціональних змін середовища функціонування агропромислових корпорацій Л. Д. Оліфіренко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету (Серія “Економічні науки”) : наук. зб. – Чернігів : ЧДТУ, 2014. – № 4(76). – С. 332-339.

9. Оліфіренко, Л. Д. Державне регулювання розвитку корпоративних структур: інституціональний аспект : монографія Л. Д. Оліфіренко.– Ніжин: В-во Аспект – Поліграф, 2013. – 356 с.

10. Davis, L., & North, D. Institutional Change and American Economic Growth. // L. Davis, D. North. The Journal of Economic History. Cambridge University Press. – 1971. – vol. 31 (01). March. – P. 118–125.

11. Дементьев, В. В. Институты, поведение, власть : монография / В. В. Дементьев. – Донецк : ГВУЗ “ДонНТУ”, 2012. – 309 с.

Завантажити