ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ: НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК
(електронний науковий журнал)

ISSN(онлайн): 2522-1752

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ

Автор:

Задорожна С.М., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті досліджено особливості кадрового забезпечення об’єднаних територіальних громад, основні проблеми приформуванні якісного і кількісного складу посадових осіб та спеціалістів органів місцевого самоврядування, досконалість та достатність нормативно-правовової бази, що регулює процес створення спроможних територіальних громад, роль компетентністного підходу у формуванні нової генерації кадрів, організаційно-інституційного та освітнього середовища,інструментів підвищення їх професіоналізму та компетентності. Визначено роль кадрової компоненти в розвитку спроможних територіальних громад. Означено напрямки підготовки високопрофесійних працівників виконавчих органів спроможних об’єднаних територіальних громад для прискорення реформи децентралізації влади в Україні.

Ключові слова:

реформування, об’єднані територіальні громади, спроможність територіальних громад, органи місцевого самоврядування, децентралізація, посадові особи та спеціалісти, виконавчі органи, професійні компетенції, компетентність, компетентнісний підхід

Список використаних джерел:

  1. Методика формування спроможних територіальних громад [Електронний ресурс] : Постанова КМУ від 08.04.2015 р. №214 – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/214-2015

  2. Місцеве самоврядування в Україні 2016: Звіт. [Електронний ресурс] : Проект USAID ПУЛЬС – 68 с. Режим доступу : https://www.auc.org.ua/sites/default

  3. Мельничук А., Остапенко ПДецентралізація влади: реформа №1 [аналітичні записки]. /А. Мельничук, П. Остапенко – К.: ЦОП «Глобус» ФОП Кравченко Я.О. – 2016. – 35 с.

  4. Територіальна громада як базова ланка адміністративно-територіального устрою України: проблеми та перспективи реформування. − К.: НІСД, 2016. − 61 с.

  5. Про службу в органах місцевого самоврядування: Проект Закону України від 9.02.2017 № 2489 – Режим доступу : http://www.vinrada.gov.ua/zakon_pro_sluzbu

  6. Про затвердження Порядку підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб місцевого самоврядування : наказ Нацдержслужби України від 06 квітня 2012 № 65 // Офіц. вісн. України. – 2012. – № 37. – С. 319.

  7. Управління стратегічним розвитком об’єднаних територіальних громад: інноваційні підходи та інструменти : монографія / С. М. Серьогін, Ю. П. Шаров, Є. І. Бородін, Н. Т. Гончарук [та ін.] ; за заг. та наук. ред. С. М. Серьогіна, Ю. П. Шарова. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2016. – 276 с.

Завантажити