ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ: НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК
(електронний науковий журнал)

ISSN(онлайн): 2522-1752

ШВЕЦЬКИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ ТА ЙОГО АДАПТАЦІЯ В УКРАЇНІ

Автор:

Денисенко К.В. , Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Встановлено, що існуючі механізми реалізації соціального захисту осіб похилого віку в Україні унеможливлюютьнормальне існування даної категорії громадян в сучасних умовах. При формуванні управлінсько-правового підґрунтяфункціонування системи життєзабезпечення старшої вікової групи доцільно виходити із кращого європейського досвіду,де на перший щабель виходить соціально-вразливий індивід з його життєво-нагальними потребами. Визначено особливостішвецького досвіду реалізації державної політики у сфері соціального захисту осіб похилого віку. Досліджено швецькупрактику функціонування пенсійного забезпечення та соціального обслуговування, а також системи якомога довшогоперебування похилих людей на ринку праці. Окреслено аспекти швецького досвіду функціонування системи соціальногозахисту осіб похилого віку, які доцільно адаптувати в Україні.

Ключові слова:

особи похилого віку, соціальний захист, пенсійне забезпечення, соціальне обслуговування, державна політика, життєзабезпечення

Список використаних джерел:

1. Конституція України, прийнята 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – ст. 141.

2. Проект Стратегії Національного плану дій з питань старіння до 2022 року. – Назва з екрану.  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.msp.gov.ua/projects/222/

3. HelpAge International [Electronic resource]. – Access modehttp://www.helpage.org/

4. Скуратівський В. А., Палій О. М. Основи соціальної політики: Навч. посіб. – К. : МАУП, 2002. – 200 с.

5. Зарубежный опыт социальной работы. Учебное пособие. Корнюшина Р. В., - Владивосток, 2004. – 84 с.

6. Верещак В.М. Державне регулювання накопичувального елемента пенсійних систем: зарубіжний досвід (на прикладі Швеції та Німеччини) / В.М. Верещак // Актуальні проблеми державного управління. – 2016. – № 1 (49). – с. 178-184.

7. Колосницына М. Экономическая активность в пожилом возрасте и политика государства / Колосницына М., Герасименко М. // Вопросы государственного и муниципального управления.- 2014. - № 4. – с. 47-68.

8. Дєгтяр О. А. Державне регулювання соціальних процесів в Швеції / Дєгтяр О. А. // Публічне управління: теорія та практика. – 2013. – Вип. № 2 (14). – с. 51-55.

9. Мельник С.В. Шведський досвід формування та реалізації політики соціального забезпечення та страхування / С.В.Мельник // Український соціум. – 2008. – №4(27). – С. 114-126.

10. Василенко Н.Ю. Социальная геронтология: учеб. пособие / Н.Ю. Василенко. – Владивосток: Издательство Дальневосточного университета, 2003. – 140 с.

Завантажити