ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ: НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК
(електронний науковий журнал)

ISSN(онлайн): 2522-1752

МЕТОДОЛОГІЯ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УПРАВЛІННІ ДЕРЖАВНИМИ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ

Автор:

Повна Світлана Вікторівна, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджені переваги та особливості використання проектного підходу в державному управлінні. Проаналізованізаконодавчі підходи до державних інвестиційних проектів в Україні на предмет відповідності проектному менеджменту.Проаналізована структура та достатність запланованого фінансування державних інвестиційних проектів, що затверджені на 2016-2017 роки. Зроблені висновки, що відмежування держави від проблем реального сектору економіки на противагу посиленій увазі соціальним питанням в кінцевому рахунку створює проблему недостатності фінансової потужності держави навіть для вирішення поточних завдань. Вишукування додаткових інвестиційних ресурсів та обґрунтоване їх вкладання з використанням методології проектного менеджменту є важливим напрямком діяльності державного управління.

Ключові слова:

розвиток економіки, інвестиційні проекти, проектний менеджмент, державне управління, фінансування державних інвестиційних проектів

Список використаних джерел:

1. Федоренко В.Г. Інвестиції та економіка України // Інвестиційні процеси в Україні та зайнятість населення: Матеріали круглого столу (12.12.2014 р.) – К.: ІПК ДСЗУ, 2015. – С.19-25.
2. Статистичний щорічник України за 2012 рік / за ред. Осауленка О.Г. – К.: Державна служба статистики України, 2013. – 552 с.
3. Статистичний щорічник України за 2015 рік / за ред. Жук І.М. – К.: Державна служба статистики України, 2016. – 575 с.
4. Повна С.В. Проблемні аспекти залучення інвестицій в технологічну модернізацію регіону // Економічний простір регіону в інтеграційній стратегії розвитку: колективна монографія / під заг. ред М.П.Бутка. – К.: Кондор-Видавництво, 2016. – С.151-159.
5. M. Daud Alam., Uwe F. Guhl. Project-Management in Practice. A Guideline and Toolbox for Successful Projects. Springer – Verlag GmbH Germany, 2016. – 183 p.
6. Затонацька Т.Г., Шиманська О.А. Зарубіжний досвід застосування проектного менеджменту у сфері державного управління // Фінанси України. – 2011. – No2. – с.106-116.
7. Чикаренко І.А. Проектний підхід як один із засобів підвищення ефективності діяльності // Теорія та практика державного управління. - Вип. 9. Державне управління та місцеве самоврядування: Тези IV міжнар. наук. конгресу, 26 лют. 2004 р. - Х.: Вид-во ХРІДУ НАДУ “Магістр”, 2004. - С. 24-26.
8. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2017 р. No 142-р «Про схвалення Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/142-2017-%D1%80
9. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 р. N 571 “Деякі питання управління державними
 інвестиціями”  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/571-2015-%D0%BF/page
10. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 25.10.2016 No1508/29638 «Про затвердження Порядку моніторингу стану розроблення (реалізації) державних інвестиційних проектів» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1508-16/page
11. Перелік відібраних державних інвестиційних проектів / Департамент залучення інвестицій Міністерства економічного розвитку і торгівлі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=854a0a66-60cc-4897-81df-acd4e098a1a0&tag=PerelikDerzhavnikhInvestitsiinikhProektiv
12. Повна С.В. Структурні зрушення в економіці регіону у контексті глобальних системних змін // Проблеми і перспективи економіки та управління, 2015.– No 1. – С.104-110.
13. Кириленко, О. П. Теорія і практика бюджетних інвестицій [Текст] : монографія / О.П. Кириленко, Б. С. Малиняк. - Тернопіль : Економічна думка, 2007. - 288 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/1208

 

Завантажити