ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ: НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК
(електронний науковий журнал)

ISSN(онлайн): 2522-1752

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНИХ ВІДНОСИН У КОНТЕКСТІ ЇХ КОНСТИТУЦІЙНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Автор:

Оліфіренко Лілія Дмитрівна , Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Дідик Ольга Миколаївна, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: англійська

Анотація:

Аналіз індикаторів соціального капіталу, рівня гуманізації та соціальної якість суспільства досліджено з позиції нормативно-правового забезпечення та реалізації національних цінностей щодо світоглядів громадян як вищих цінностей буття, у формуванні яких державно-церковні відносини ще не набули ефективних інституалізованих форм і механізмів публічного управління.

Ключові слова:

інституціональний механізм, публічне управління, державно-церковні відносини

Список використаних джерел:

Шаправський С. А. Моделі державно-церковних відносин: європейський контекст

[Електронний ресурс]            /           С. А.    Шаправський –          Режим доступу           :  http://nbuv.gov.ua/UJRN/NznuoairD2009_2015_12_18.

 1. Оліфіренко Л. Д. Інституціональний простір як показник дієвості реформування державного управління / Л. Д. Оліфіренко // Організаційно-правові аспекти публічного управління в Україні // Всеукраїнська наук.-практ. інтернет-конф. (м. Полтава, 20 ківт. 2016 р.). – Полтава : ПНТУ ім. Ю. Кондратюка, 2016. – С. 59-61. – Електронний ресурс. – Режим доспупу : http://dist.pntu.edu.ua/mod/book/view.php?id=43365&chapterid=2233.
 2. Оліфіренко Л. Д. Освітня інноваційна політика у контексті національної стратегії України / Л. Д. Оліфіренко // Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика / Збір. матер. всеукраїн. науково-практ. конф. (м. Харьків, 28-29 квітня 2016р.). Х. : Нац. ун-т цивільн. захисту України, 2016. – С. 8-10.
 3. Віллем Ж.-П. Європа та релігія: ставки ХХІ ст. / Пер з фр. / Ж.-П. Віллем. – К. : Дух і літера, 2006. – 331 с.
 4. Єленський В. Велике повернення: релігія у глобальній політиці та міжнародних відносинах кінця ХХ – початку ХХІ століття / В. Єленський. – Львів: Видавництво Українського католицького університету, 2013. – 504 с.
 5. Краснопольська Т.М. Механізм взаємодії церкви та держави в Україні: характеристика основних елементів / Т.М. Краснопольська // Актуальні проблеми політики. – 2015. – Вип. 55. – С. 215-223.
 6. Палінчак М. Аналіз поняття "державно-церковні відносини" [Електронний ресурс] /

М. Палінчак – Режим доступу : http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.35(2)/part_1/15.pdf.

 1. Богомазов П. С. Правові аспекти державно-церковних відносин: порівняльний аналіз //

Наукові записки НаУКМА. – Т. 129. – Юридичні науки [Електронний ресурс] П. С. Богомазов –

Режим доступу           : http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/2187/Bohomazov_Pravovi_aspekty_derzhavnotserkovnykh.pdf;jsessionid=355EA82C6693F18CF18604BE0BE93212?sequence=1.

 1. Бліхар В. Державно-церковні відносини як експлікація дихотомії влади та суспільства у європейській філософії : монографія. – Львівський державний університет внутрішніх справ [Електронний ресурс] / В. Бліхар. – Режим доступу : http://nbuviap.gov.ua/images/dorobku_partneriv/Blixar.pdf.
 2. Войтович Р. В. Європейська модель суспільного розвитку:сутність та особливості реалізації [Електронний ресурс] / Р. В. Войтович. – Режим доступу : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=212.
 3. Конституція України // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1996. – № 30. – 141 с.
 4. Закон України "Про свободу совісті та релігійні організації"// Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР). – 1991. – № 25. – 283 с.
 5. Проект Закону України "Концепція державно-конфесійних відносин в Україні" [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://risu.org.ua/ua/index/resourses/goverments_doc/doc_projects/40257/.
 6. Указ Президента України "Про стратегію сталого розвитку "України-2020" // Урядовий кур'єр. – 2015. – № 6.
 7. Рішення Коломийської районної ради Івано-Франківської області від 22.10.2015 № 833 "Про районну цільову Програму "Духовне життя" на 2016-2020 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ww2.gov.if.ua/kolomyiyska/ua/9098.htm.
 8. Динаміка зміни балансу довіри-недовіри до соціальних інституцій у 2015-2016 роках

[Електронний ресурс]. – Офіційний сайт Київського міжнародного інституту соціології. – Режим доступу: [http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=678&page=1].

 1. Наказ Міністерства культури України від 31.03.2016 № 184 "Про річну статистичну звітність з питань державно-конфесійних відносин в Україні за 2015 рік (релігійні організації)" [Електронний ресурс]. – Офіційний сайт Міністерства культури України. – Режим доступу: http://195.78.68.75/mcu/control/uk/publish/article?art_id=245083533&cat_id=244950594. 
 2. Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо заснування релігійними організаціями навчальних закладів" // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2015. – № 31. – 294с.
 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 147 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету міністрів" // Урядовий кур'єр. – 2016. – № 46. 
 4. Хабермас Ю. Между натурализмом и религией. Философские статьи / Ю. Хабермас; пер. с нем. М. Б. Скуратова. – М. : Издательство "Весь мир", 2011. – 336 с.
 5. Закон України "Про основи національної безпеки України" // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1998. – № 20. – 70 с.
 6. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання діяльності священнослужителів (капеланів) в органах та установах, що належать до сфери управління державної пенітенціарної служби України // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2015. – № 28. – 254 ст.
 7. Закон України "Про внесення зміни до статті 266 Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування нерухомості релігійних організацій" // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2015. – № 29. – 263 с.
 8. Наказ Міністерства оборони України від 14.12.2016 № 685 "Про затвердження Положення про службу військового духовенства (капеланську службу) у Збройних силах України // Офіційний вісник України. – 2017. – № 7. – 136 ст.
 9. Постанова Верховної Ради України "Про План законодавчого забезпечення реформ в Україні" // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2015. – № 31. – 297 с. 
 10. Наказ Міністерства юстиції України від 16.05.2016 № 1418/5 "Про затвердження положень про програму диференційованого виховного впливу на засуджених // Офіційний вісник України. – 2016. – № 41. – 366 ст.   27. Погребняк С. Основоположні принципи права (змістовна характеристика) / С. Погребняк. – Х. : Право, 2008. – 240 c.

Завантажити