ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ: НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК
(електронний науковий журнал)

ISSN(онлайн): 2522-1752

ЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ВПЛИВУ НА РЕФОРМУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНУ

Автор:

Іванова Наталія Володимирівна, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті розроблено концептуальні положення, обґрунтовано наукові та запропоновано практичні рекомендації щодо модернізації інфраструктурного потенціалу України з урахуванням стратегічних орієнтирів регіонального розвитку в умовах євроінтеграційного вибору України. В межах реалізації модернізаційних напрямів національної економіки підкреслено пріоритетність трансформації інфраструктурного сектору, який виступає каркасом економічних відносин та ефективним засобом реалізації інтеграційних процесів в Європейський Союз.

Ключові слова:

інфраструктура, інфраструктурний потенціал, євроінтеграція, регіональний розвиток, інфраструктурний ефект

Список використаних джерел:

 1. Веблен Т. Теория праздного класса / Т. Веблен. – М. : Прогресс, 1984. – 367 с.
 2. Воротін В. Є. Державне управління конкурентоспроможністю національної економіки: регіональний аспект / В. Є. Воротін // Перспективи становлення конкурентоспроможної регіональної економіки : матер. VI Пленуму Спілки економістів України та Міжнар. наук.-практ. конф. / під заг. ред. В. В. Оскольського. – К., 2007. – С. 60–71.
 3. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики /

Д. Норт. – М. : Фонд экономической книги «Начала», 1997. – 180 с. 4. Эггертссон Т. Экономическое поведение и институты / Т. Эггертссон. – М. : Дело, 2001. – 408 с.

 1. Ходжсон         Дж.      Экономическая           теория и          институты:      Манифест        современной институциональной экономической теории / Дж. Ходжсон. – М. : Дело, 2003. – 464 c.
 2. Іншаков О. В. Інституція ключ до розуміння економічних інститутів / О. В. Іншаков,

Д. П. Фролов // Економічна теорія. – 2011. – № 1. – С. 52–62. 7. Горбулін В. П. Стратегічне планування: вирішення проблем національної безпеки : монографія / В. П. Горбулін, А. Б. Качинський. – К. : НІСД, 2010. – 288 с.

 1. Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року. Затверджено постановою КМУ №385 від 06.08.2014 р. // Урядовий кур’єр. – 2014. – №160.
 2. Decision No 884/2004/Ec Of The European Parliament And Of The Council of 29 April 2004.

Amending Decision No 1692/96/EC on Community guidelines for the development of the Trans-European

Transport          Network           [Електронний ресурс].           –          Режим доступу : http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:167:0001:0038:EN:PDF.

 1. Ukraine: Trade and Transit Facilitation Study. Prepared under the Netherlands financed World Bank executed Trust Fund “Ukraine: Support Competitiveness through Capital Budgeting, Public Financial Management and Trade and Transit Facilitation”. – Kyiv, 2010. – 127 p.
 2. White Paper on Transport, Luxembourg: Publications Office of the European Union (2011), 32 p.
 3. Кондратьев В. Б. Инфраструктура как фактор экономического роста / В. Б. Кондратьев // Российское предпринимательство. – 2010. – № 11, вып. 2 (171). – C. 29–36.
 4. Fox, William F., Tim R. Smith. Public Infrastructure Policy and Economic Development// Economic Review, 1990. – № 75. – P. 49–59.
 5. Pephann, Terrance, and Andrew Isserman. New Highways as Economic Development Tools: An Evalution Using Quasi-Experimental Matching Methods // Regional Science and Urban Economics, 1994. – № 24 (6). – P. 723–751. 15. Жаліло Я. А. Теорія та практика формування ефективної економічної стратегії держави :

монографія / Я. А. Жаліло. – К. : НІСД, 2009. – 336 с.

 1. Бондар Н. М. Розвиток транспортної інфраструктури України на засадах державо-приватного партнерства : монографія / Н. М. Бондар. – К. : НТУ, 2014. – 336 с. 
 2. Державне управління регіональним розвитком України : монографія / за заг. ред. В.

Є. Воротіна, Я. А. Жаліла. – К. : НІСД, 2010. – 288 с.

 1. Грищенко А. Європейський та євразійський вектори економічної інтеграції України / А. Грищенко // Економіка України. – 2012. – № 7. – С. 80–88.
 2. Механізми ефективного використання та розвитку потенціалу транспортно-дорожнього комплексу України. – К. : НІСД, 2014. – 60 с.

Завантажити