ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ: НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК
(електронний науковий журнал)

ISSN(онлайн): 2522-1752

АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Автор:

Харченко Юлія Петрівна, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

В статті окреслено фундаментальні риси інноваційної політики в Україні. Надано характеристику інвестиційної діяльності та окреслено основні шляхи державного регулювання інноваційної діяльності, визначено основні причини, які перешкоджають розвитку інноваційних процесів у державі.

Ключові слова:

інновації, нововедення, інноваційна діяльність, інноваційна політика держави, державне регулювання інноваційної діяльності

Список використаних джерел:

1. Формування регіонально-інноваційної політики : навч.-метод. посіб. / авт.кол.: Ігор Катерняк, Андрій Ліпенцев, Наталія Мазій [та ін.] ; за заг. ред. доц. А. В. Ліпенцева. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2012. – 110 с.

  1. Микитюк П. П. Інноваційна діяльність : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / П. П. Микитюк, Б. Г. Сенів. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 392 с.
  2. Про концепцію науково-технологічного та інноваційного розвитку України [Електронний ресурс] : Постанова Верховної Ради України від 13.07.1999 року № 916-XIV. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.
  3. Економіка й організація інноваційної діяльності / Гречан А. П., Волков О. І., Денисенко

М. П. та ін. – К. : Професіонал, 2004. – 662 с.

  1. Пічкур О. Особливості інноваційної діяльності на сучасному етапі / О. Пічкур // Інтелектуальна власність. – 2005. – № 1. –с. 34-39.
  2. Наукова та інноваційна діяльність в Україні (2013 рік). [Наукові дослідження та інновації в Україні], Держкомстат України, Київ, Україна.
  3. Innovation        Union   Scoreboard       (2013). Retrieved         from: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius-2013_en.pdf.
  4. Лебедева Л. В. Сучасна інноваційна політика держави в Україні: проблеми та перспективи реформування [Електронний ресурс] / Л. В. Лебедева // Ефективна економіка. – 2014. – № 1. – Режим доступу : www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2664.

Завантажити