ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ: НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК
(електронний науковий журнал)

ISSN(онлайн): 2522-1752

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМИ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ

Автор:

Повна Світлана Вікторівна, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

В статті проаналізовані фактори впливу процесів централізації та децентралізації публічної влади на активізацію інноваційно-інвестиційних процесів регіонів. З’ясовано, що перевагами децентралізації є такі фактори, як підвищення соціальної активності, мотивація виконавців, близькість реалізованих проектів до споживачів, але в деяких випадках корисною є централізація (створення «національних чемпіонів», що могли б конкурувати у високотехнологічних секторах). Для отримання переваг децентралізації необхідний розвиток спеціальних структур на місцях, наприклад, таких, як Агенції регіонального розвитку, які на професійному рівні могли б створювати і керувати впровадженням інноваційно-інвестиційних проектів.

Ключові слова:

інноваційно-інвестиційні процеси, децентралізація влади, публічне управління, агенції регіонального розвитку

Список використаних джерел:

 1. Лукинов И. Инвестиционная активность в экономическом обновлении и росте // Экономика Украины. – 1997. - №8. – с.4-9. 
 2. Федулова Л. Технологічна готовність економіки України до нових викликів в умовах відсутності технологічної політики // Економіка України. – 2010. – №9. – с.12-26. 
 3. Povna S. Institutional foundations for successful implementation of innovation and investment projects // Проблеми і перспективи економіки та управління: науковий журнал. – Чернігів: ЧНТУ, 2017.– № 2 (10). – С.177-184. 
 4. Україна у цифрах 2016. Статистичний збірник / за ред. І.Є.Вернера – К.: Державна служба статистики України, 2017. – 240 с. 
 5. Децентралізація                   Вікіпедія          [Електронний ресурс].           –          Режим           доступу:

https://uk.wikipedia.org/wiki/Децентралізація  

 1. Гріневська С.М. Формування механізму саморозвитку регіону за умов децентралізації  // Економіка України. – 2016. - №9. – с.56-69.  7. Региональная политика: основные проблемы становления и развития. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://litcey.ru/geografiya/25415/index.html?page=2  8. Финансовые инструменты региональной политики. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://litcey.ru/geografiya/25415/index.html?page=3.  9. Государственное регулирование экономики: Учебное пособие / Под общ. ред. д.э.н., проф. Г.Н. Власова и к.э.н., доц. А.М. Желтова [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vasilievaa.narod.ru/gu/stat_rab/book/GRE_Zheltov/g10.htm  
 1. Проектний менеджмент: регіональний зріз: навчальний посібник / за заг. ред. Бутка М.П. –

К.: «Центр учбової літератури», 2016. – 416 с. 

 1. Онупрієнко А.М. Принципи централізації та децентралізації в територіальній організації влади // Форум права. – 2014. - №4. – С.224-227. 
 2. Роман В. Поняття, переваги та характеристики децентралізації влади // Ефективність державного управління: Зб.наук.праць. – 2014. – Вип.40. – с.73-79. 
 3. Остром В. Смысл американского федерализма. Что такое самоуправляющееся общество:

пер.с англ. / Винсент Остром; предисл. А.Оболонского. – М.: Арена, 1993. – 320 с. 

 1. Данилишин Б.М. Тактика еволюціонізму в сучасному економічному розвитку світу (в аспекті третьої та четвертої промислових революцій) // Економіка України. – 2016. - №8. – с.44-61. 
 2. Статистичний щорічник України за 2015 рік / за ред. Жук І.М. – К.: Державна служба статистики України, 2016. – 575 с. 
 3. Повна С.В. Структурні зрушення в економіці регіону у контексті глобальних системних змін // Проблеми і перспективи економіки та управління, 2015.– № 1. – С.104-110. 
 4. Повна С.В. Економічні методи стимулювання інноваційно-інвестиційного розвитку // Проблеми і перспективи економіки та управління, 2016.– № 3 (7). – С.205-213. 
 5. Повна С.В. Методологія проектного менеджменту в управлінні державними інвестиційними проектами // Публічне адміністрування: наукові дослідження та розвиток - 2017.- № 1(3). – С.101-107. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://pa.stu.cn.ua/articles/1505206457008.PDF  
 6. Пол Кругман: "Нужно говорить об определяющей роли государства в преодолении кризиса, о необходимости вмешательства в рыночные механизмы и ручного управления"/ Самаева Ю. // Зеркало недели. – 2017. – № 35 (23-29 сентября) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

https://zn.ua/macrolevel/nobelevskiy-laureat-pol-krugman-nuzhno-govorit-ob-opredelyayuschey-roligosudarstva-v-preodolenii-krizisa-o-neobhodimosti-vmeshatelstva-v-rynochnye-mehanizmy-i-ruchnogoupravleniya-260407_.html 

 1. Федулова Л.І. Тенденції розвитку національних інноваційних систем: уроки для України // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №4. – С.94-104. 
 2. Федулова Л.І. Інноваційна економіка: Підручник. – К.: Либідь, 2006. – 480 с. 
 3. Кудряшов В.П. Рекомендації МВФ з питань фіскальної політики та їх урахування в Україні // Економіка України. – 2016. - №10. – с.3-19. 
 4. Бутко М.П., Пепа Т.В., Уляненко Ф.М. Модернізація регіональних господарських систем у глобалізаційному економічному просторі: монографія / під заг кер. М.П.Бутка. – Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2014. – 268 с. 
 5. Інституційне забезпечення регіональної політики та практика взаємодії органів влади в Україні / М.Дацишин, В.Керецман. – К.: К.І.С., 2007. – 102 с. 

Завантажити