ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ: НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК
(електронний науковий журнал)

ISSN(онлайн): 2522-1752

НАПРЯМИ СПРИЯННЯ ДЕРЖАВИ ЩОДО РОЗВИТКУ КЛАСТЕРНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ

Автор:

Повна Світлана Вікторівна, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

В статті досліджено показники, за допомогою яких Європейський союз та міжнародні організації визначають рівень розвитку кластерних форм організації підприємств. Визначені програми, що передбачають фінансове сприяння розвитку кластерів в Європейському Союзі. При вивченні нормативних документів щодо розвитку кластерів в Україні було з’ясовано, що серед мотиваційних механізмів фінансові заходи не передбачені. Увага законодавства до розвитку кластерів може сприяти лише наданню адміністративної підтримки за ініціативи місцевої влади. Проаналізована динаміка кількості об’єднань підприємств в Україні та визначено, що протягом 2012-2018 років частка обєднань у кількості юридичних осіб знижується, що свідчить про недостатній розвиток кластерного напряму. Проаналізовано необхідний склад кластерів, серед елементів якого мають бути фірми, університети чи дослідницькі організації, державні установи та каталітичні організації. Порівняно відповідний склад деяких кластерів на прикладі Румунії та України та визначено, що в Україні не вистачає учасників за складом, особливо державних установ, що свідчить про їх індиферентність до розвитку кластерно-інноваційних форм організації підприємств. Таким чином, необхідно приділити більше уваги щодо сприяння розвитку кластерів в Україні, використовуючи такі напрями сприяння, як фінансовий та адміністративний механізми, з контролюванням звітності щодо наявності та розвитку кластерів в регіоні.

Ключові слова:

кластер, показники розвитку кластеру, учасники кластеру, сприяння держави розвитку кластерів, програми фінансування кластерів.

Список використаних джерел:

1. The impact of regional innovative clusters on competitiveness / Daniela Doina Fundeanua, Cosmin Sandu Badele // Procedia - Social and Behavioral Sciences №124 (2014) PP. 405 – 414. 

2. Porter,  M.  The  Competitive  Advantage  of  Nations,  New  York.  –  1990.  [Електронний  ресурс]  - Режим  доступу:http://www.economie.ens.fr/IMG/pdf/porter_1990_-_the_competitive_advantage_of_nations.pdf 

3. Ватченко  О.Б.,  Куншенко  О.О.  Обгрунтування  характеристик  кластера  //  Проблемы материальной  культуры  –  Экономические  науки.  [Електронний  ресурс]  -  Режим  доступу:  http://www.nbuv.gov.ua/  

4. The Global Innovation Index 2017. Innovation Feeding the World. [Електронний ресурс] - Режим доступу:https://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/reportpdf/gii-full-report-2017.pdf 

5. Global  Innovation  Index  2018.    Energizing  the  World  with  Innovation.  [Електронний  ресурс]  - Режим доступу:https://www.globalinnovationindex.org/Home 

6. Delgado, M., Porter, M.E. and Stern, S. Clusters, Convergence, and Economic Performance. – 2011. [Електронний  ресурс]  -  Режим  доступу:  http://www.isc.hbs.edu/pdf/DPS_Clusters_Performance_2011-0311.pdf 

7. Меморандум взаєморозуміння  між  Урядом  України  і  Організацією  економічного співробітництва  та  розвитку  щодо  поглиблення  співробітництва  [Електронний  ресурс]  -  Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/966_003 

8. Постанова  Верховної  Ради  України  Про  Рекомендації  парламентських  слухань  на  тему: "Транскордонне  співробітництво  як  чинник  євроінтеграційних  процесів  України"  (Відомості Верховної  Ради  (ВВР),  2016,  №  43,  ст.740)  [Електронний  ресурс]  -  Режим  доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1537-19 

9. Розпорядження  Кабінету  Міністрів  України   від  17.08.2013  р.  №  603-р   Про  схвалення Концепції  Загальнодержавної  цільової  економічної  програми  розвитку промисловості  на  період  до 2020  року  [Електронний  ресурс]  -  Режим  доступу:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/603-2013-%D1%80 

10. Розпорядження  Кабінету  Міністрів  України   від  27.12.2017  р.  №  1017-р   Про  схвалення Експортної стратегії України (“дорожньої карти” стратегічного розвитку торгівлі) на 2017-2021 роки [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1017-2017-%D1%80/page 

11. Розпорядження  Кабінету  Міністрів  України   від  17.01.2018  р.  №  67-р  Про  схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану  заходів  щодо  її  реалізації  [Електронний  ресурс]  -  Режим  доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80/page 

12. Розпорядження  Кабінету  Міністрів  України   від  17.10.2013  р.  №  806-р  Про  схвалення Стратегії  розвитку  аграрного  сектору  економіки  на  період  до  2020  року  [Електронний  ресурс]  - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/806-2013-%D1%80 

13. Розпорядження  Кабінету  Міністрів  України   від  16.03.2017  р.  №  168-р   Про  схвалення Стратегії  розвитку  туризму  та  курортів  на  період  до  2026  року  [Електронний  ресурс]  -  Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/168-2017-%D1%80 

14. Постанова  Верховної  Ради  України  Про  Рекомендації  парламентських  слухань  на  тему: "Створення  в  Україні  сприятливих  умов  для  розвитку  індустрії  програмного  забезпечення" (Відомості  Верховної  Ради  України  (ВВР),  2012,  № 42,  ст.548)  [Електронний  ресурс]  -  Режим доступу:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4538-17 

15. Кластер: формат  взаємодії підприємців.  У чому  переваги  неформального  об’єднання  різних бізнесів. [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://msb.aval.ua/news/?id=25974 16. Закон України від 16.07.1999 р. N 991-XIV «Про спеціальний режим інноваційної діяльності 
технологічних парків [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/991-14. 

17. Повна С.В. Мотивація створення кластерів як форми забезпечення інноваційної діяльності в регіоні  [Електронний  ресурс]  Збірник  матеріалів  Х  міжнародної  науково-практичної  конференції «Правове та інституціональне забезпечення регіональної кластеризації» (25 квітня 2018 р.). Чернігів: 
Чернігівський  інститут  ім.Героїв  Крут  ПрАТ  «ВНЗ  «МАУП»,  2018.  –  С.  94-99  -  Режим  доступу: http://maupchern.pp.ua/wp-content/doc/Zbirka_25_april_2018final.pdf   

18. Україна  у цифрах  2017. Статистичний  збірник  /  за  ред.  І.Є.Вернера  – К.:  Державна служба статистики України, 2018. – 241 с. 

19. Guth,  M.,  Cosnita,  D.  Clusters  and  potential  clusters  in  Romania  –  A  mapping  exercise/  –2010.  [Електронний  ресурс]  -  Режим  доступу: 
http://www.minind.ro/presa_2010/iulie/MappingReport_230710.pdf 

20. Тюхтій М.П., Бобко Н.А., Шкуренко І.М. Кластери як інноваційна форма організації бізнесу // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2016. –  №6-1 (06). –  С.72-75  

21.  Чевганова  В.О.  Кластери  та  їх  економічне  значення  /  В.О.  Чевганова,  І.Г. Брижань  // Економіка України. – 2002. – № 11. – С. 35–41. 

Завантажити