ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ: НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК
(електронний науковий журнал)

ISSN(онлайн): 2522-1752

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Автор:

Шевченко Олег Миколайович, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Вишняк С. В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті розглянуті теоретичні основи державного управління у сфері надзвичайних ситуацій та техногенної безпеки. Автором визначенні поняття «надзвичайна ситуація», «запобігання виникненню надзвичайних ситуацій», «реагування на надзвичайні ситуації» та ін.

Ключові слова:

державне управління, надзвичайна ситуація, запобігання винекненню надзвичайної ситуації, цивільний захист, надзвичайний стан.

Список використаних джерел:

1.  Указ  Президента  України  “Про  деякі  заходи  з  оптимізації  системи  центральних  органів виконавчої  влади”  від  24  грудня  2012  р.  №  726  –  [Електронний  ресурс]  –  Режим  доступу: http://www.president.gov.ua/documents/15236.html. 

2.  Труш  О.О.  Структурно-функціональне  забезпечення  територіального  управління запобіганням  та  ліквідацією  надзвичайних  ситуацій  (на  прикладі  Управління  пожежної  безпеки Харківської області): Дис... канд. наук держ. упр.: 25.00.02; – Захищена 19.12.2003. – Х., 2003. – 174 с. 

3. Андрєєв С.О. Організаційно-правовий механізм державного управління цивільним захистом на регіональному рівні: Дис... канд. наук держ. упр.: 25.00.02; – Захищена 2010. – Х., 2010. – 201с. 

4. Федорчак В.В. Механізми розвитку системи екологічної безпеки на регіональному рівні:  Дис... канд. наук держ. упр.: 25.00.02; – Захищена 2013. – О., 2013. – 241 с. 

5.  Бєлоусов  А.В.  Механізми  державного  управління  ризиками  виникнення  надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру: Дис... канд. наук держ. упр.: 25.00.02;  – Захищена 2015. – Х., 2015. – 233с. 

6. Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру  за  їх  рівнями  :  постанова  Кабінету  Міністрів  України  від  24  березня  2004  р.  №  368.  – [Електронний ресурс] – Режим доступу:  zakon.nau.ua/?uid. 

7. Безпека життєдіяльності (забезпечення соціальної, техногенної та природної безпеки): Навч. посіб. / В.В. Бєгун, І.М. Науменко. – К.: Фенікс, 2004. – 328с. 

8.  Биков  О.С.  Структурно-функціональні  механізми  державного  управління  територіальних підсистем цивільного захисту: Дис... канд. наук держ. упр.: 25.00.02;  – Захищена 2015. – К., 2015. – 216с. 

9.  Державний  стандарт  України.  Безпека  у  надзвичайних  ситуаціях  терміни  і  визначення основних  понять:  ДСТУ  3891-99.  –  [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу: http://document.ua/bezpeka-u-nadzvichainih-situacijah. 

10.  Тютюник  В.В.  Створення  комплексної  системи  моніторингу  надзвичайних  ситуацій  в регіонах України; Дис… док. тех. наук: 21.02.03;– Захищена 2015. – К., 2015. – 328 с. 

Завантажити