PUBLIC ADMINISTRATION: RESEARCH AND DEVELOPMENT
(electronic scientific journal)

ISSN(online): 2522-1752

THE STATE REGULATION OF REGIONAL DEVELOPMENT IN CONDITIONS OF TRANSFORMATION OF UKRAINIAN SOCIETY

Author:

Lashuk Oksana, Chernihiv National University of Technology, Chernihiv, Ukraine

Language: ukrainian

Annotation:

The article reveals the essence of the concept in the area of public administration and state regulation peculiarities of the region. The basic problem of state regulation of development. Also study the strategic objectives and basic principles of regional development in Ukraine.

Key words:

region, regional development, state regional policy, public administration, regional administration, governance mechanisms

References:

1. Rehiony Ukrainy: problemy ta priorytety sotsialno-ekonomichnoho rozvytku : monohrafiia / za red. Z. S. Varnaliia. - K. : Znannia Ukrainy, 2005. - 498 s.

2. Bandur S. I. Suchasna rehionalna sotsialno-ekonomichna polityka derzhavy: teoriia, metodolohiia, praktyka / S. I. Bandur, T. A. Zaiats, I. V. Teron. - K. : RVPS Ukrainy NAN Ukrainy, 2002. - 250 s.

3. Danylyshyn B. Naukovo-innovatsiine zabezpechennia staloho ekonomichnoho rozvytku Ukrainy // Ekonomika Ukrainy. - 2004. - № 3. - S. 4.

4. Dolishnii M. I. Rehionalna polityka: metodolohiia, metody, praktyka / M. I. Do- lishnii, P. Yu. Bielienkyi, V. Ya. Bidak ta in. - Lviv, 2001. - 719 s.

5. Kystanov V. V. Rehyonalnaia эkonomyka Rossyy / V. V. Kystanov, N. V. Kopыlov. - M. : Fynansы y statystyka, 2003. - 584 s.

6. Herasymchuk Z.V., Vakhovych I.M., Kamenska I.M. Finansova polityka staloho rozvytku rehionu: Monohrafiia. –Lutsk: Nadstyria, 2006. – 220 s

7. Rehionalnyi vymir transformatsiinykh zrushen / avt kolektyv: Halushkina T.P., Reutov V.Ie., Kacharovska L.M., 2009 – 320 s.

8. Produktyvni syly ekonomichnykh raioniv Ukrainy / Danylyshyn B.M., Cherniuk L.H., Horska O.V., Fashchevskyi M.I. ta in. –K.: ZAT “Nichlava”, 2000. – 520 s

Download