PUBLIC ADMINISTRATION: RESEARCH AND DEVELOPMENT
(electronic scientific journal)

ISSN(online): 2522-1752

IMPROVEMENT DETERMINANTS OF INSTITUTIONAL DEVELOPMENT MECHANISM OF AGRO-CORPORATIONS

Author:

Olifirenko Liliya, Chernihiv National University of Technology, Chernihiv, Ukraine

Language: english

Annotation:

The article defines how interrelated of components of the institutional environment of the functioning of agro-corporations with machineries of governmental regulation are revealed, that influences the structural transformation of the national economy differently.

Key words:

machineries of governmental regulation, institutional environment, development of argo-corporation

References:

1. Nort, D. Instytutsiyi, instytutsiyna zmina ta funktsionuvannya ekonomiky / D. Nort ; per. z anhl. I. Dzyub. – K. : Osnovy, 2000. – 198 s.

2. Ansoff, Y. Novaya korporatyvnaya stratehyya / Y. Ansoff; per. s anhl. – SPb.: Pyter Kom, 1999. – 416 s.

3. Myntsberh, H. Struktura v kulake: sozdanye эfektyvnoy orhanyzatsy / H. Myntsberh; per. s anhl. Yu. N. Kapurevskohoyu – SPb.: Pyter, 2001. – 512 s.

4. Heyets', V. Suspil'stvo, derzhava, ekonomika: fenomenolohiya vzayemodiyi ta rozvytku : monohrafiya / V. M. Heyets' // NAN Ukrayiny, In-t ekonomiky ta prohnozuvannya. – Kyyiv : [b. v.], 2009. – 863 s.

5. Hodson, G. Economics and institution (A manifesto for a Mоdern Instutional Economics) / G. Hodson. – Oxford U. K.: Polity Press, 1988. – [Elektronyy resurs]: Rezhym dostupu : // http: www.amazon.com/Economics-Institutions-Manifesto-Modern-Institutional/dp/0812281136.

6. Olifirenko, L. D. Strukturni zv"yazky instytutsional'noho mekhanizmu rehulyuvannya rozvytku sub"yektiv hospodaryuvannya / L. D. Olifirenko // Ekonomichnyy chasopys-KhKhI (Economic annals-XXI). – 2015. – № 11-12. – S. 51-54.

7. Olifirenko, L. D. Udoskonalennya instytutsional'noho prostoru yak chynnyk podolannya kryzovykh tendentsiy u derzhavnomu upravlinni / L. D. Olifirenko // Rozumovs'ki zustrichi: zbirnyk naukovykh prats'. – Chernihiv : Sivers'kyy tsentr pislyadyplomnoyi osvity, 2015. – № 2. – 273 s. – S. 119-127.

8. Olifirenko, L. D. Metodychni pidkhody do otsinyuvannya efektyvnosti instytutsional'nykh zmin seredovyshcha funktsionuvannya ahropromyslovykh korporatsiy / L. D. Olifirenko // Visnyk Chernihivs'koho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu (Seriya “Ekonomichni nauky”) : nauk. zb. – Chernihiv : ChDTU, 2014. – # 4(76). – S. 332-339.

9. Olifirenko, L. D. Derzhavne rehulyuvannya rozvytku korporatyvnykh struktur: instytutsional'nyy aspekt : monohrafiya / L. D. Olifirenko.– Nizhyn: V-vo Aspekt – Polihraf, 2013. – 356 s.

10. Davis, L., & North, D. Institutional Change and American Economic Growth. // L. Davis, & D. North. The Journal of Economic History. Cambridge University Press. – 1971. – vol. 31 (01). March. – P. 118–125.

11. Dement'ev, V. V. Ynstytutы, povedenye, vlast' : monohrafyya / V. V. Dement'ev. – Donetsk : HVUZ “DonNTU”, 2012. – 309 s.

Download