PUBLIC ADMINISTRATION: RESEARCH AND DEVELOPMENT
(electronic scientific journal)

ISSN(online): 2522-1752

STATE REGULATION OF INVESTMENT ACTIVITIES IN MODERN TRANSFORMATION CONDITIONS

Author:

Shevchenko Oleg, Chernihiv National University of Technology, Chernihiv, Ukraine

Language: ukrainian

Annotation:

The main problems of state regulation of investment activity in modern transformational conditions are investigated. The state and tendencies of development of the economy of Ukraine and state regulation of investment activity are analyzed.

Key words:

Investment activity, the subject of investment activity, methods of state regulation, state norms and standards,regulation of investment activity conditions, capital investments, forms of state regulation

References:

1.Kachur R. P. Derzhavne rehuliuvannia investytsiinoi diialnosti v transformatsiinii ekonomitsi Ukrainy : dys. kand. ek. nauk : 08.00.03 / Kachur Roman Pavlovych – Lviv, 2015. – 237 s.

2.Kravchun O. S. Mekhanizmy derzhavnoho rehuliuvannia investytsiinoi diialnosti v Ukraini [Elektronnyi resurs] / O. S. Kravchun // Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia. – 2012. – Rezhym dostupu do resursu: https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI9qCdsZTUAhXMbZoKHWRAD7AQFghQMAU&url=http%3A%2F%2Firbis-nbuv.gov.ua.

3.Ofitsiinyi sait Ministerstva zakordonnykh sprav Ukrainy / [Elektronnyi resurs]. –– Rezhym dostupu:// http://mfa.gov.ua/ua/about-ukraine/economic-cooperation/invest-climat

4.Ofitsiinyi sait Derzhavnoho komitetu statystyky Ukrainy. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.ukrstat.gov.ua/

5.Ofitsiinyi sait Ukrainskoi asotsiatsii investytsiinoho biznesu / [Elektronnyi resurs]. –– Rezhym dostupu:// http://www.uaib.com.ua

6. Ofitsiinyi sait Ministerstva ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy / [Elektronnyi resurs]. –– Rezhym dostupu:// http://www.me.gov.ua

7. Pro derzhavne rehuliuvannia rynku tsinnykh paperiv v Ukraini [Elektronnyi resurs] Zakon Ukrainy vid 23.02.2006 № 3480 – IV.- Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2927-17

8. Pro investytsiinu diialnist [Elektronnyi resurs] : Zakon Ukrainy. -Rezhym dostupu:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1560-12

9.Pro innovatsiinu diialnist [Elektronnyi resurs] : Zakon Ukrainy. -Rezhym dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/40-15

10. Pro instytuty spilnoho investuvannia (paiovi ta korporatyvni investytsiini fondy [Elektronnyi resurs] Zakon Ukrainy vid 15.12.2005 № 3201 – IV- Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2299-14

11.Pro naukovu i naukovo-tekhnichnu ekspertyzu [Elektronnyi resurs] :Zakon Ukrainy vid 10.02.1995 r. №52/95-VR. - Rezhym dostupu: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/51/95-%D0%B2%D1%80

12.Pro priorytetni napriamy innovatsiinoi diialnosti [Elektronnyi resurs] Zakon Ukrainy vid 16.01.2003r. №433-IV. - Rezhym dostupu: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/433-15

13.Pro spetsialnyi rezhym investytsiinoi ta innovatsiinoi diialnosti tekhnolohichnykh parkiv [Elektronnyi resurs] Zakon Ukrainy vid 16.07.1999r. №991-XIV - Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2743-14

14. Pro finansovi posluhy ta derzhavne rehuliuvannia rynkiv finansovykh posluh [Elektronnyi resurs] Zakon Ukrainy vid 15.12.2005 № 3201 – IV- Rezhym dostupu: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/en/123-19

15. Pro tsinni papery ta fondovyi rynok [Elektronnyi resurs] Zakon Ukrainy vid 23.02.2006 № 3480 – IV- Rezhym dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3480-15

16. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo skasuvannia oboviazkovosti derzhavnoi reiestratsii inozemnykh investytsii[Elektronnyi resurs] Zakon Ukrainy vid 31.05.2016 № 1390-VIII - Rezhym dostupu:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1390-19

17.Tkachenko A. M. Derzhavne rehuliuvannia investytsiinoi diialnosti v Ukraini [Elektronnyi resurs] / A. M. Tkachenko, Ye. M. Plaksina // Ekonomika i rehion. – 2014. – Rezhym dostupu do resursu: https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI9qCdsZTUAhXMbZoKHWRAD7AQFghHMAQ&url=http%3A%2F%2Firbis-nbuv.gov.ua

Download