PUBLIC ADMINISTRATION: RESEARCH AND DEVELOPMENT
(electronic scientific journal)

ISSN(online): 2522-1752

SWEDISH EXPERIENCE OF IMPLEMENTATION OF THE STATE POLICY IN THE SPHERE OF SOCIAL PROTECTION OF ELDERLY PEOPLE AND ITS ADAPTATION IN UKRAINE

Author:

Denysenko Kateryna, Chernihiv National University of Technology, Chernihiv, Ukraine

Language: ukrainian

Annotation:

It was found out that the existing mechanisms for the implementation of social protection of elderly people in Ukraine make impossible the normal existence of this category of citizens in modern conditions. While forming the legal and management basis for the life-support system of the elderly people, it’s expedient to start with the best European experience, where a socially vulnerable individual, with his life-urgent needs, comes to the forefront. There were determined the features of Swedish experience of the state policy in sphere of social protection of elderly people. There was studied the Swedish practice of pension and social services’ functioning, as well as the system of longer stay of elderly people in the labor market. There were outlined some aspects of the Swedish experience of the social protection systems for elderly people, which should be adapted in Ukraine.

Key words:

elderly people, social protection, pension providing, social services, state policy, life support

References:

1. Konstytutsiia Ukrainy, pryiniata 28 chervnia 1996 roku // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 1996. – № 30. – st. 141.

2. Proekt Stratehii Natsionalnoho planu dii z pytan starinnia do 2022 roku. – Nazva z ekranu. – [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.msp.gov.ua/projects/222/

3. HelpAge International. – [Electronic resource]. – Access mode: http://www.helpage.org/

4. Skurativskyi V. A., Palii O. M. Osnovy sotsialnoi polityky: Navch. posib. – K. : MAUP, 2002. – 200 s.

5. Zarubezhnыi opыt sotsyalnoi rabotы. Uchebnoe posobye. Korniushyna R. V., - Vladyvostok, 2004. – 84 s.

6. Vereshchak V.M. Derzhavne rehuliuvannia nakopychuvalnoho elementa pensiinykh system: zarubizhnyi dosvid (na prykladi Shvetsii ta Nimechchyny) / V.M. Vereshchak // Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia. – 2016. – № 1 (49). – s. 178-184.

7. Kolosnytsыna M. Эkonomycheskaia aktyvnost v pozhylom vozraste y polytyka hosudarstva / Kolosnytsыna M., Herasymenko M. // Voprosы hosudarstvennoho y munytsypalnoho upravlenyia.- 2014. - № 4. – s. 47-68.

8. Diehtiar O. A. Derzhavne rehuliuvannia sotsialnykh protsesiv v Shvetsii / Diehtiar O. A. // Publichne upravlinnia: teoriia ta praktyka. – 2013. – Vyp. № 2 (14). – s. 51-55.

9. Melnyk S.V. Shvedskyi dosvid formuvannia ta realizatsii polityky sotsialnoho zabezpechennia ta strakhuvannia / S.V.Melnyk // Ukrainskyi sotsium. – 2008. – №4(27). – S. 114-126.

10. Vasylenko N.Iu. Sotsyalnaia herontolohyia: ucheb. posobye / N.Iu. Vasylenko. – Vladyvostok: Yzdatelstvo Dalnevostochnoho unyversyteta, 2003. – 140 s.

Download