ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ: НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК
(електронний науковий журнал)

ISSN(онлайн): 2522-1752

ШЛЯХИ ГАРМОНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИМ ЗАХИСТОМ ДИТИНСТВА

Автор:

Харченко Юлія Петрівна, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

В статті надані пропозиції автора щодо удосконалення державних механізмів управління соціально-правовим захистом дітей, позбавлених батьківського піклування в Україні.

Ключові слова:

державні механізми управління, діти, позбавлені батьківського піклування, органи державної влади та місцевого самоврядування

Список використаних джерел:

1. Конституція України. – Х. : Весна, 2007. – 48 с.

2. Про охорону дитинства [Електронний ресурс] : Закон України від 26 квітня 2001 р. № 2402-ІІІ. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2402-14.

3. Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування [Електронний ресурс] : Закон України від 13.01.2005 р № 2342-IV. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua./laws/show/2342-15.

4. Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи у справах дітей [Електронний ресурс] : Закон України від 21.01.1995 р. № 20/95–ВР. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/20/95-%D0%B2%D1%80.

5. Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866. – Режим доступу :http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/866-2008-%D0%BF.

6. Про затвердження Положення про прийомну сім’ю [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 № 565. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/565-2002-%D0%BF.

7. Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 № 564. – Режим доступу :http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/564-2002-%D0%BF

8. Про деякі заходи оптимізації системи центральних органів виконавчої влади [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 28 лютого 2013 р. № 96/2013. – Режим доступу :http://www.president.gov.ua/documents/15486.html.

9. Цибуліна І. В. Державна політика у сфері забезпечення захисту прав дитини в Україні : автореф. дис. канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 “Державні механізми управління” / І. В. Цибуліна. – Х., 2006. – 19 с.

10. Про місцеве самоврядування в Україні [Електронний ресурс] : Закон України від 21 травня 1997 p. № 280. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cginreg=280%2F97-% Е2%FO.

11. Про місцеві державні адміністрації [Електронний ресурс] : Закон України від 9 квітня 1999 р. № 586-XIV. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/anot/586-14.

Завантажити