ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ: НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК
(електронний науковий журнал)

ISSN(онлайн): 2522-1752

АНТИКРИЗОВІ ЗАХОДИ ДЕРЖАВНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Автор:

Оліфіренко Лілія Дмитрівна , Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: англійська

Анотація:

Розглянуті складові державної політики щодо антикризових заходів промислового розвитку національної економіки. Обґрунтовані рекомендації щодо посилення ефективності державної політики (на прикладі хімічних виробництв) з метою реалізації стратегії промислового розвитку України, які направлені на вирішення завдань підвищення конкурентоспроможності країни.

Ключові слова:

державна промислова політики, промисловий розвиток, галузевий розвиток

Список використаних джерел:

1. Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової економічної програми розвитку промисловості на період до 2020 року [Електронний ресурс] : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.07.2013 р. No603-р. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/603-2013-р.

2. Закон України “Про основи національної безпеки України” // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1998. – No 20. – 70с.

3. Стратегічні виклики XXI століття суспільству та економіці України: в 3т. – Т. 1. : Економіка знань – модернізаційний проект України / За ред. НАН України. В.М. Гейця, НАН України В.П. Семиноженко, чл-кор. НАН України Б.Є. Кваснюка. – К.: Фенікс, 2007. – 542 с.

4. Оліфіренко Л. Д. Державне регулювання розвитку корпоративних структур: інституціональний аспект : монографія / Л. Д. Оліфіренко. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2013. – 356 с.

5. Хаустова В. Є. Промислова політика в Україні: формування та прогнозування : монографія / В. Є. Хаустова. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2015. – 384 с.

6. Дементьев В. В. Почему Украина не инновационная держава: институциональный анализ? [Электронный ресурс] / В.В. Дементьев, В.П. Вишневский. – Режим доступа :http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/12875/1/ Dementiev.pdf (дата звернення : 24.10.2014).

7. Лопушинский И. П. Опыт и проблемы административной реформы: уроки Российской Федерации для Украины // И. П. Лопушинский / Государственное управление в ХХІ веке: традиции и инновации. 9-я Междунар. конф. (25-27 мая 2011г.). – Ч. 2. – М. : Изд-во Московского университета. – 2011. – С. 22-33.

8. Україна 2020: стратегія національної модернізації [Електронний ресурс] : проект розпорядження Кабінету Міністрів України. – Режим доступу :http://civic.kmu.gov.ua/consult_mvc_kmu/consult/old/show_fullbill/956. (дата звернення : 14.12.2015).

Завантажити