ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ: НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК
(електронний науковий журнал)

ISSN(онлайн): 2522-1752

ІНСТИТУЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ПОДОЛАННЯ БІДНОСТІ В УКРАЇНІ

Автор:

Задорожна С.М., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті досліджено теоретичні питання сутності бідності, механізми її формування та подолання, стан рівня життя в Україні та тенденції його падіння, визначено критерії оцінки та чинники поглиблення бідності в Україні, розкрито зміст державних Стратегій подолання бідності та розроблено пропозиції щодо зниження темпів падіння життєвого рівня українців через удосконалення інституційних механізмів.

Ключові слова:

рівень життя, якість життя, бідність, критерії бідності, злиденність, соціальне виключення, стратегії, інституційні механізми

Список використаних джерел:

  1. Доклад о развитии человека 2010. Реальное богатство народов: пути к развитию человека / Пер. с англ.; ПРООН. – М., Издательство «Весь Мир», 2010. – 244 с. [Електронний ресурс// Режим доступу:http://www.un.org/ru/development/hdr/2010/hdr_2010_complete.pdf

  2. Доклад о человеческом развитии 2015 год: Труд во имя человеческого развития. http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr15_standalone_overview_ru.pdf

  3. Доклад о мировом развитии 2000/2001 года: Борьба с бедностью. Обзор. – Международный банк реконструкции и развития, Всемирный банк. Вашингтон [Електронний ресурс// ПРООН – Режим доступу:http://www.un.org/ru/development/surveys/docs/worlddev2001.pdf

  4. Сидорчук І.Б. Критерії бідності і показники її визначення / І.Б. Сидорчук // Учені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серiя: География. – 2009. – Т.22 (61). – № 2. – С.260-271

  5. Лібанова Е. Доходи населення і соціальна політика /Е. М. Лібанова/ Перехідна економіка. К.: Вища школа, 2003 – 591 с.

  6. Постанова КМУ "Про затвердження Державної цільової соціальної програми подолання та запобігання бідності на період до 2015 року" від 31 серпня 2011 р. № 1057 [Eлектронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1057_2011

  7. Бедность, неравенство и уязвимость в странах Европы и Центральной Азии с переходной и развивающейся экономикой. – Региональное бюро ПРООН по странам Европы и СНГБюро ПРООН поподдержке политики и программ, 2014. – 314 с.

  8. Розпорядження КМУ «Про схвалення Стратегії подолання бідності» від 16 березня 2016 р. № 161-р. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd

  9. Аджемоглу Д. , Робінсон Дж. Чому нації занепадають / Дарон Аджемоглу, Джеймс Робінсон/. – К.: Наш формат, 2016. – 440 с.

  10. Райнерт Э. Як багаті країни забагатіли... і чому бідні країни лишаються бідними / Ерік С. Райнерт/. – К.:Темпора, 2016. – 444 с.

Завантажити