ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ: НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК
(електронний науковий журнал)

ISSN(онлайн): 2522-1752

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

Автор:

Салькова Т.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто методологічні принципи державного управління системою пенсійного забезпечення в Україні. Визначено певні принципи, які спрямовані на удосконалення та підвищення ефективності управління в сфері пенсійного забезпечення.

Ключові слова:

система пенсійного забезпечення, методологічні принципи державного управління, гарантування гідного рівня життя людини, соціальне партнерсто, соціальний ризик, міжнародні стандарти

Список використаних джерел:

1. Баровська А. В.Інституційне забезпечення державної комунікативної політики: досвід країн Європи : аналіт. доп. - К. : НІСД, 2014. - 72 с. - (Сер. «Інформаційні стратегії», вип. 4).

2. Бідність в Україні та пропозиції профспілок щодо її подолання: аналіт. записка. - К. : ФПУ, 2011.[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www. fnpk.org.ua/index_web_files/Analitika_2011.htm.

3. Борецька Н.П.Соціальний захист на сучасному етапі: стан і проблеми.Монографія. – Донецьк: Ятра, 2001. – 352с.

4. Вибори-2012: рейтинги, мотивація вибору, завдання громадськості // Фонд «Демо­кратичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:// dif.org.ua/ua/publications/press-relizy/vyboiy_parlament_reytyngy_2012.htm. — Назва з екрану.

5. Державне управління : підручник : у 2 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), К. О. Ващенко (заст. голови), Ю. П. Сурмін (заст. голови) [та ін.]. – К. ; Дніпропетровськ : НАДУ, 2012. – Т. 1. – 564 с.

6. Доклад о человеческом развитии 2011. Устойчивое развитие и равенство возможностей: лучшее будущее для всех / ПРООН. - М. : Изд-во "Весь мир", 2011. - 181 с.

7. Доклад VI. Социальное обеспечение в целях социальной справедливости и справедливой глобализации. Периодическое обсуждение вопросов социальной защиты (социального обеспечения) в соответствии с Декларацией МОТ о социальной справедливости в целях справедливой глобализации, 2011 г. - Женева : Международное бюро труда, 2011. - 205 с. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/ documents/meetingdocument/wcms_154242.pdf.

8. Енциклопедія державного управління: у 8т. / Нац.акад. держ. упр. при Президентові України; наук.-ред. колегія : Ю.В. Ковбасюк (голова) та ін.- К.: НАДУ, 2011. Т.2 : Методологія державного управління / наук. .-ред. колегія: Ю. П. Сурмін (співголова), П.І. Надолішній (співголова) та ін. – 2011. – 692с.

9. Європейський кодекс соціального забезпечення Рада Європи; Кодекс, Міжнародний документ, Класифікація від 16.04.1964 № ETS N 48– Режим доступу: //zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_329.

10. Закон України «Про соціальний діалог в Україні» Закон від 23.12.2010 № 2862.– [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2862-17.

11. Закон України «Про прожитковий мінімум» від 15.07.1999  966-XIV.– [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/966-14.

12. Закон України «Про державний бюджет на 2016 рік» від 25.12.2015 № 928-VIII.– [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/928-19.

13. Конституція України від 28.06.1996 р.– [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

14. Корецька С.О.Соціальна політика України: теорія, методологія, механізми реалізації: монографія/ С.О.Корецька. – Донецьк: Юго-Восток,2010. – 445с.

15. Макарова О.В. Соціальна політика в Україні: Монографія / О.В. Макарова ; Ін-т демо­графії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України. — К., 2015. — 244 с.

16. Основні напрями оптимізації системи соціального захисту в Ук раїні : аналіт. доп. / О. О. Кочемировська, О. М. Пищуліна. - К. : НІСД, 2012. - 88 с.

17. Правове регулювання соціального обслуговування населення в сучасних умовах:проблеми теоріїї та практики: монографія/ В.О.Гончаров, С.М.Прилипко, Л.П.Шумна,О.М.Ярошенко.– Харків:Юрайт,2012.С.42.

18. Social protection: A development priority in the post-2015 UN development agenda Thematic Think Piece ECA, ILO, UNCTAD, UNDESA, UNICEF — http:// 16_social_protection.pdf.

19. Соціальна політика в умовах поглиблення соціальної нерівності в Україні : монографія / за заг. ред. Л. І. Ільчука, О. О. Давидюк, Ю. В. Кривобок. - Херсон : ПП Вишемирський В. С., 2010. - С. 157.

20. Тлумачний словник української мови/ за ред. В.С.Калашника. – Х.: Прапор,2003.-992с.

21. Управління соціальним і гуманітарним розвитком : навч. посіб. / [авт. кол. : В. А Скуратівський, В. П. Трощинський, П. К. Ситник та ін.] ; за заг. ред. В. А. Скуратівського, В. П. Трощинського : у 2 ч. - К. : НАДУ, 2009. - Ч. 1. - 456 с

22. Фулей Т.І. Принципи права: Загальнотноретична характеристика/ Т.І. Фулей// проблеми права на зламі тисячоліть: матер. міжнар.наук.конф. – Дніпропетровськ: Вид-во ІМА-прес, 2001.С.21-23.

23. Черленяк І. І. Про методику дослідження ідентифікації євро­пейських соціальних стандартів / І. І. Черленяк // Стратег. пріо­ритети. - 2008. - № 4 (9). - С. 121-128.

24 Якубенко В.М.Принципи соціальної держави: стан і перспективи їх реалізації в Україні/ В.М.Якубенко:дис. канд. юрид.наук:12.00.01/Киів. нац. ун -т. – К.,2005.- 213с.

Завантажити