ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ: НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК
(електронний науковий журнал)

ISSN(онлайн): 2522-1752

СИНЕРГЕТИКА І САМООРГАНІЗАЦІЯ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

Автор:

Олійченко Ігор Михайлович, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: англійська

Анотація:

В статті проведено дослідження функціонування та розвитку систем державного управління з позиційсамоорганізації і використання синергетичного підходу в системі державної влади. Проведено аналіз поняттясамоорганізації яка має місце при спонтанному виникненні просторової або часової когерентності, тобто приузгодженому протіканні в часі декількох випадкових процесів, яка пов’язана з процесами, завдяки яким виникають новіструктури і відбувається в результаті взаємодії випадковості і необхідності. Запропоновано використання методіврезонансного збудження, які дозволять здійснювати вихід на майбутнє, якому віддається перевага, з врахуванням власнихформ організації середовища, що відповідають його природі.

Ключові слова:

аттрактор, позитивний зворотний зв'язок, нелінійність, флуктуації, біфуркації, інформаційні технології, структури-атрактори, резонансні методи збудження

Список використаних джерел:

 1. Дітковська М.ЮСамоорганізація і синергетика в системі інформаційного забезпечення органів державної влади / М.ЮДітковськаІ.МОлійченко // Вісник Чернігівського державноготехнологічного університету: зб. наук. пр. – Чернігів, ЧДТУ, 2012. - № 1 (56). – С. 309-314 - (серія «Економічні науки»)

 2. Добронравова И.С. Синергетика: становление нелинейного мышления / Ирина Серафимовна Добронравова. - К.: Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, 1990. – 146 с.

 3. Дорогунцов С.І. Сталий розвиток – цивілізаційний діалог природи і культури / С.І. Дорогунцов, О.М. Ральчук // Вісник НАН України. – 2001. - №10 – Режим доступуhttp://www.nbuv.gov.ua/portal/all/herald/2001-10/4.htm

 4. Князева Е.Н. Законыэволюции и самоорганизациисложных систем / Е.Н. Князева, С.П. Курдюмов. - М.: Наука, 1994. - 240 с.

 5. Комарова Ю. Деякі аспекти аналізу структурної самоорганізації політичної системи / Юлія Комарова // Політичний менеджмент. - 2005. - № 1 (10). - С. 97-112.

 6. Олійченко І.М. Синергетичний підхід до інформаційного забезпечення системи державного управління / І.М. Олійченко // Економіка та держава. – 2010. – № 2. – С. 109-110.

 7. Синергетична парадигма економіки: світоглядна роль синергетики, економічні категорії в контексті синергетики, синергетика слабких сигналів, синергетика корпоративного управління, синергетика стійкості економічних систем, синергійна технологія реклами: монографія / [Ходаківський Є.І., Грабар І.Г., Цал-Цалко Ю.С., та ін. ]; за ред.. Є.І. Ходаківського. — Житомир : Рута, 2007. — 154с.

 8. Хакен Г. Тайны природы. Синергетика: учение о взаимодействии. — Москва-Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2003, 320 с.

 9. Andrew Campbell,Kathleen SommersLuchs Strategic Synergy (2nd Edition) International Thomson Business Press, 1998. - 327 p.

 10. Hermann Haken. Synergetics – New York, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 1977. – 325 p.

 11. Ilya Prigogine The End of Certainty.Time, Chaos and the New Laws of Nature - New York: The Free Press, 1997, - 228 p.

 12. John S. Nicolis. Dynamics of Hierarchical Systems. An Evolutionary Approach. - Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New York, Tokyo, 1986. - 397 p.

Завантажити