ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ: НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК
(електронний науковий журнал)

ISSN(онлайн): 2522-1752

ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ПЕНСІЙНИХ СИСТЕМ У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Автор:

Салькова Т.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто класифікацію моделей пенсійних систем у країнах Європейського Союзу, проаналізовано досвід спрямований навдосконалення та підвищення ефективності управління в сфері пенсійного забезпечення.

Ключові слова:

моделі пенсійних систем, солідарна пенсійна система, накопичувальна пенсійна система, професійна накопичувальна система, недержавне пенсійне забезпечення

Список використаних джерел:

 1. Антропов В.В. Економічні моделі соціального захисту населення в країнах ЄС. – Режим доступу:http://finlit.online/kniga-ekonomika-mirovaya/ekonomicheskie-modeli-sotsialnoy-zaschityi.html

 2. Баранник Л. Б. Фінансування пенсійного забезпечення як глобальна проблема су­часності / Л. Б. Баранник // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : збірник наукових праць / ред. кол. : І. Д. Пасічник, О. І. Дем'янчук.  Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. - Випуск 27.  С. 56-61.

 3. Б.О.Зайчук, О.Б.Зарудний, С.Б.Березіна, В.Т.Александров, С.М.Недбаєва. Загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: Навчальний курс.  Київ: НВП «АВТ»,2004. – 256 с. (Інтегрований навчально-атестаційний комплекс).

 4. Внукова Н. М., Кузьминчук Н. В. Соціальне страхування: Кредитно-модульний курс. Навч. пос.  К.: Центр учбової літератури, 2009.  412 с.

 5. Глущенко В.В., Левченко І.А. Формування та використання недержавних пенсійних фондів: монографія / В.В. Глущенко, І.А. Левченко. – Х.: Изд-во Вировець А.П. Издательская группа "Апостроф", 2012. – 220 с.

 6. Мельник О. Реформування системи соціального забезпечення як механізм формування засад розвитку середнього класу в Україні/ О. Мельник// Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2010. – №1. – С.273-280. – Режим доступу: http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2013/11/2010-1-37.pdf.

 7. Мельник О.М. Реформування пенсійного забезпечення в Україні / О.М. Мельник // Фінанси України.– 2007.– № 4.– С. 32-38.

 8. Мех Л.М., Шевченко О.С. / Пенсійні системи в країнах ЄС з різними моделями соціальної політики держави [Електро­нний ресурс].  Режим доступу:http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vcndtu/2010_46/5.htm

 9. Михненко А. Світові моделі соціальної політики: уроки для України/ А.Михненко, Н. Щур// Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2011. – Вип.2 – С.219-227. – Режим доступу: http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2013/11/2011-2-31.pdf.

 10. Міщук Г.Ю., Шишкіна О.О. Пенсійне забезпечення в Україні: оцінка стану та моделювання трансформації. Монографія. – Рівне: НУВГП, 2016.-184с.

 11. Папієв М. М. Реформування пенсійної системи в Україні: автореф. дис. канд.екон.наук упр.: 08.09.01 / Папієв М. М.  К., 2004.  22 с.

 12. Пенсионное обеспечение – проблема не только Украины [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.1npf.com.ua/news/pensionnoe-obespechenie problema-ne-tolko-ukraini

 13. Реформування соціальної політики в Україні: проблеми та перспективи : навч.-наук. вид. / авт. кол. : В. А. Скуратівський, В. П. Трощинський, П. К. Ситник та ін.; за заг. ред. В. А. Скуратівського, В. П. Трощинського.  К. ; Львів : НАДУ 2012.  368 с.

 14. Стецюк Т. Новації пенсійного забезпечення в Україні / Т. Стецюк // Страхова справа. – 2012. – № 2. – С. 51– 53.

 15. Ткаченко Н. В. Вектори побудови пенсійних систем у країнах Європейського Союзу [Електронний ресурс] Н. В. Ткаченко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України - 2014. –– Вип. 40. - Режим доступу: http://www.pprbsu_2014_40_6pdf.

 16. Толуб'як В.С. Фінансові механізми пенсійного забезпечення: монографія. – Тернопіль: ТзОВ "Терно- граф". – 2011. – 336 с.

 17. Черняєва О.В. Пріоритети змін у системі пенсійного забезпечення [Електронний ресурс] / О.В. Черняєва // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету – 2016.Вип.21.Режим доступу: http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2016/21-2016/13.pdf.

 18. Чернявська О. В., Горбунова О. А.. Класифікація національних моделей пенсійного забезпечення: зарубіжний досвід та вітчизняна практика. / О. В. Чернявська, О. А. Горбунова// Економіка та держава. - 2013.- №2.- С.38-44. - Режим доступу :http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2013_2_13

 19. 19. Шевчук П.І. Соціальна політика.– Львів: Світ, 2005. – 400 с.

 20. Яшник, Г. Л. Зарубіжний досвід реформування системи пенсійного забезпечення / Г. Л. Яшник [Електронний ресурс].  Режим доступу: http://www.academy.gov.ua/ej/ej13/txts/Yashnyk.pdf.

 21. Melbourne Mercer Global Index, Australian Centre for Financial Studies. October 2013. – 76 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://globalpensionindex.com/2013/ melbourne-mercer-global-pension-index- 2013-report.pdf.

Завантажити