ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ: НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК
(електронний науковий журнал)

ISSN(онлайн): 2522-1752

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Автор:

Дітковська Марина Юріївна , Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: англійська

Анотація:

У статті досліджується процес реалізації державної екологічної політики в Україні та аналізується сучасний її стан на регіональному рівні. Розглянуто нормативно-правове забезпечення державної екологічної політики. Досліджено законодавчі акти, в яких визначені основні принципи екологічної політики та екологічної безпеки на загальнодержавному і на місцевому рівні. Проведено аналіз екологічного законодавства України, який свідчить про те що незважаючи на наявність в ньому значної кількості індикаторів, воно в процесі реалізації може виявитися недостатньо ефективним. Розглянуто міжнародні нормативно-правові акти з охорони навколишнього середовища. Проведено аналіз показників техногенного навантаження на навколишнє середовище Чернігівської області, який свідчить про деяку стабілізацію ситуації з забрудненнями і тенденції до поліпшення, хоча в цілому його рівень залишається досить високим. Ця ситуація пов'язана зі структурними деформаціями галузей української економіки, в яких протягом тривалого часу було віддано перевагу розвитку сировинної складової і добувної промисловості в найбільш екологічно небезпечних галузях. Ці фактори, а також відсутність необхідних інвестицій для вдосконалення технологій і впровадження екологічних заходів викликали незадовільні умови навколишнього середовища. Як результат, ризик виникнення надзвичайних ситуацій в Україні набагато вище, ніж в розвинених країнах, зокрема в країнах Європейського Союзу. У той же час екологічна ситуація області ускладнюється фактором забруднення значної території радіонуклідами внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. В області триває робота по скороченню радіаційного забруднення, триває постійний моніторинг рівня радіації, впливу радіонуклідів на різні компоненти навколишнього середовища і здоров'я людини. В результаті досліджень державної екологічної політики на регіональному рівні сформовані пропозиції щодо її удосконалення шляхом екологізації промислового і сільськогосподарського виробництва, дотримання екологічних пріоритетів і відтворення екологічно повноцінних природних ресурсів.

Ключові слова:

захист навколишнього природного середовища, природоохоронне законодавство, екологічної ситуація, екологічний стан, екологічні пріоритети, відтворення природних ресурсів, техногенне навантаження, екологічна стратегія, екологічні права громадян, екологічна свідомість, екологічний вплив.

Список використаних джерел:

1.  Головне  управління  статистики  у  чернігівській  області.  Навколишнє  середовище    Режим доступу: http://chernigivstat.gov.ua/statdani/Navk/index.php 

2.  Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» № 280/97-ВР Редакція від 11.10.2018 Режим доступу http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80 

3.  Закон  України  «Про  Основні  засади  (стратегію)  державної  екологічної  політики  України  на період до 2020 року» № 2818-VI від 21.12.2010 (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 26, ст. 218) 

 

4.  Закон  України  «Про  охорону  навколишнього  природного  середовища»  №  1264-XII, від 12.10.2018 (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, № 41, ст.546) 

5.  Закон  України  «Про  правовий  режим  території,  що  зазнала  радіоактивного  забруднення внаслідок  Чорнобильської  катастрофи»№  791а-XII  від  04.08.2016  (  Відомості  Верховної  Ради  УРСР (ВВР), 1991, N 16, ст.198 ). Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/791%D0%B0-12 

6.  Закон  України  «Про  статус  і  соціальний  захист  громадян,  які  постраждали  внаслідок Чорнобильської катастрофи» № 796-XII від 17.07.2018 (Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, № 16, ст.200). Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/796-12 

7.  Постанова  Верховної  ради  Української  СРС.  «Про  Концепцію  проживання  населення  на територіях  Української  РСР  з  підвищеними  рівнями  радіоактивного  забруднення  внаслідок Чорнобильської  катастрофи»  №  791-XII  від  27.02.1991.  Режим  доступу http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/791-12 

8.  Decision No 1386/2013/EU of the European Parliament and of the Council of 20 November 2013 on a General Union Environment Action Programme to 2020 ‘Living well, within the limits of our planet’ Text with EEA  relevance.  Published: 2013-11-20.  Access  mode:  https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-
/publication/b8e613ef-76de-11e3-b889-01aa75ed71a1 

9.  Resolution adopted by the General Assembly. Implementation of Agenda 21, the Programme for the Further Implementation of Agenda 21 and the outcomes of the World Summit on Sustainable Development. Access mode: http://www.un-documents.net/uncsd-docs.pdf 

10. Tietenberg, Thomas H., Lewis, Lynne. Environmental economics and policy. 6th ed., International ed. Boston, MA. ; Harlow : Pearson Education, 2009. 536 p. 

11. United Nations Conference on Environment & Development Rio de Janerio, Brazil, 3 to 14 June 1992 AGENDA 21. Access mode: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf 

Завантажити