ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ: НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК
(електронний науковий журнал)

ISSN(онлайн): 2522-1752

ВПЛИВ РЕФОРМАЦІЇ НА ВИРІШЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ПИТАНЬ І ПИТАНЬ САМОВРЯДУВАННЯ У ШВЕЦІЇ ТА ІНШИХ СКАНДИНАВСЬКИХ КРАЇНАХ (НАУКОВИЙ ОГЛЯД)

Автор:

Іванишин В. А. , Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Кривоберець В. В., Приватне підприємство «Аксіома», м. Чернігів, Україна

Лашук Оксана Сергіївна, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Після проголошення Україною державної незалежності почалися зміни (реформації) у більшості сфер державного і суспільного життя. Серед них особливою, можливо найскладнішою, постала земельна реформа. Втілення її в життя потребує тривалого часу, про що свідчить історія вирішення земельних питань у країнах різних континентів. Тому тема реформації земельних відносин, землеустрою, кадастру є дуже актуальною для України і буде такою ще багато років. Для прискорення змін в цих питаннях потрібно вивчати досвід передових країн світу. Земельна реформа для будь-якої держави є надзвичайно складною політичною і економічною проблемою, тому що вона містить низку питань, які стосуються всього суспільства та потребують відповідального, обґрунтованого вирішення. Україна не має достатнього досвіду вирішення цієї проблеми, тому повинна використати чужий досвід, але не забувати про національні особливості. Автори статті ставили перед собою завдання інформувати читача про досягнення скандинавських країн у проведенні земельної реформи, самоврядування для втілення їх результатів в Українську економіку. Реформація в перекладі з латинської мови означає перетворення, виправлення – церковно-релігійне, духовно-суспільне та політичне оновлення в країнах Західної та Центральної Європи у XVI столітті, спрямоване на повернення до біблійних першоджерел християнства, яке набуло форми релігійної боротьби проти католицької церкви. Ідеологи реформації єдиним джерелом релігійної істини проголошували Святе письмо, заперечувалося право церкви на земні багатства, зокрема, на землю. Ідеї реформації сформувалися в Німеччині, набули поширення в Швеції, а потім і в інших скандинавських країнах. При цьому в кожній країні вони мали свої особливості, які відобразилися в земельних питаннях і формах самоврядування. Вивчення і аналіз викладеного матеріалу свідчить про те, що в перетвореннях, змінах в будь-якій державі, суспільстві центральне місце належить земельним питанням, які вирішуються та вдосконалюються століттями. Вони мають початок, але не мають кінця. При їх вирішенні потрібно враховувати національні особливості кожної держави.

Ключові слова:

реформація; католицька церква; Німеччина; Швеція; земельні питання; самоврядування; скандинавські країни.

Список використаних джерел:

1.  Алістер  Мак-Граг  Інтелектуальні  витоки  європейської  Реформації  /  Пер.  з  англ.  Миколи Ктимчука і Тараса Цимбала. - K.: Ніка-Центр, 2008. - 344 с. 

2. Enemark S. Cadastral Systems – the Nordic Approach // Compendium: Land Information System (KTH, 2004). 

3. Ericsson A. The Cadasrtal System in Sweden (Swedesurvey, 1996). 

4. Olsson O. Cadastral Mapping in Sweden (Lantmateriverket, KTH, 2004). 

5. Osterberg T. Cadasrtal System in Developing Countries – Legal Options (Clarendon Press, Oxford, 2003). 

6. Dale P.P., McLaughlin J.D. Land Information Management (Clarendon Press, Oxford, 2004). 

7. Kyriiri O. Surveyor’s Contribution to Land Management (FIG Bureau, 2004). 

8. Falskog J. Land Management and Cadasrtal System in Sweden // Environment and Planning A. – Vol. 25. – P. 123-129. 

9.  Місцеве  самворядування  у  Швеції  [Eлектронний  ресурс].  –  Режим  доступу: http://www.manicipal.gov. 

10.  Constitution  France  du  4  October  1958  [Eлектронний  ресурс].  –  Режим  доступу: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006071194 

11.  Бодрова  І.  Європейський  досвід  удосконалення  адміністративно-територіального  устрою [Електронний  ресурс]/1.  Бодрова;  Конституц.  Асамблея.  -  Режим  доступу  : http://cau.in.ua/ua/activities/analytics/id/jevropejskij-dosvid-  udoskonalennja-administrativno-teritorialnog-481/ 

12.  Європейський досвід  адміністративно-територіального  реформування:  політичний аспект: аналіт. записка [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.niss.gov. ua/articles/844/. 

13.  Територіальне  управління:  проблеми,  рішення,  перспективи /  В.  В. Корженко,  Г.  С. Одінцова, Н. М. Мельтюхова, В. Б. Дзюндзюк, Є. П. Бабенков; ред.: В. В. Корженко; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2005. - 216 c. 

14. Fastighetsbildningsleg (1972:988) [Акт про формування обєктів нерухомого майна Швеції] // [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.notisum.se/mp/sls’lag/19700988.htm 

Завантажити