ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ: НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК
(електронний науковий журнал)

ISSN(онлайн): 2522-1752

ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ

Автор:

Повна Світлана Вікторівна, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Згруповані та проаналізовані методи, що складають економічний механізм державного управління інноваційно-інвестиційним розвитком регіону, з точки зору їх поділу на прямі та непрямі, та запропонований напрям диверсифікації відповідних використовуваних методів в Україні для стимулювання масового впровадження інноваційних проектів та забезпечення розвитку економіки.

Ключові слова:

розвиток економіки, інноваційно-інвестиційна політика, регіон, методи стимулювання, економічний механізм, державне управління

Список використаних джерел:

1. Экономическое развитие [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/.

2. Закон України 18.09.1991  1560-XII «Про інвестиційну діяльність» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1560-12

3. Закон України від 08.09.2011  3715-VI «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3715-17

4. Законі України від 02.10.2012  5407-VI «Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій"» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5407-17

5. Стратегія інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки в умовах глобалізаційних викликів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://209.85.135.132/search?q=cache:IwPtfFmS8usJ:www.pir.dp.ua/uploads/StrategizInnovRazvitiyaUkr.doc

6. Бутко М.П., Пепа Т.В., Уляненко Ф.М. Модернізація регіональних господарських систем у глобалізаційному економічному просторі: монографія / під заг кер. М.П.Бутка. – Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2014. – 268 с.

7. Бобровська О. Ю. Концептуальні засади визначення пріоритетів і цілеорієнтирів політики економічного розвитку регіонів / О. Ю. Бобровська // Держава та регіони. Сер. : Державне управління. - 2013. - № 2. - С. 127-134. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drdu_2013_2_27.

8. Іщук С. О. Інвестиції в основний капітал та їх вплив на соціальноекономічний розвиток регіону // Регіональна економіка. – 2013. - №1. – С.35-42.

9. Молдован О.О. Новий етап реформи державних фінансів України: ключові пріоритети та завдання // Фінанси України. – 2014. – №8. – С.57-69.

10. Радіонов Ю.Д. Бюджетні кошти як інвестиційний ресурс України // Економіка України. – 2014. - №9. – С.35-53.

11. Гасанов С.С., Сизоненко В.О. Фінансування структурних зрушень та інноваційної модернізації // Фінанси України. – 2014. – №5. – С.20-28.

12. Гуменюк А.М. Безпека структурно-інституціональної трансформації економіки регіону: теоретичні основи та прикладні аспекти: монографія. – К.: НІСД, 2014. – 468 с.

13. Повна С.В. Структурні зрушення в економіці регіону у контексті глобальних системних змін // Проблеми і перспективи економіки та управління, 2015.– № 1. – С.104-110.

14. Федулова Л.І. Тенденції розвитку національних інноваційних систем: уроки для України // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №4. – С.94-104. [Ф-6.4]

15. Кіндзерський Ю. Економічний розвиток і трансформація промислової політики у світі: уроки для України // Економіка України. – 2010. – №5. – С.4-15.

16. Основы инновационного менеджмента: Теория и практика: Учеб.пособие / Под ред. П.Н. Завлина и др. – М.: ОАО «НПО «Издательство «Экономика», 2000. – 475с.

17. Закон України від 25.12.2015 р. № 928-VIII «Про державний бюджет України на 2016 рік» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/928-19/paran136#n136

18. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.05.2013 р. № 508-р «Про затвердження переліку інвестиційних програм (проектів), що фінансуються у 2013 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/508-2013-%D1%80

19. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.07.2015 р. № 766-р «Про затвердження переліку інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2015 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/766-2015-%D1%80/paran9#n9

20. Федулова Л.І. Інноваційна економіка: Підручник. – К.: Либідь, 2006. – 480 с.

Завантажити