ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ: НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК
(електронний науковий журнал)

ISSN(онлайн): 2522-1752

ДЕЯКІ ЧИННИКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ДИСЦИПЛІНИ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІВ ТА УСТАНОВ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ: УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

Автор:

Ребкало Микола Миколайович , Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

В статті розглянуто проблеми, які пов’язані із порушенням режиму законності та службової дисципліни серед пенітенціарного персоналу, і як показує практика - це негативно впливає на результати діяльності органів та установ виконання покарань. Уточнені поняття службової дисципліни та законності. Обґрунтовано з точки зору науки державного управління чинники, які сприяють підтриманню на належному рівні законності та дисципліни серед персоналу, а саме: формування високої правової культури персоналу; оптимізація заходів, спроможних забезпечити належний рівень інтенсифікації службової діяльності; організація ефективної системи оцінювання стану відношення персоналу до виконання службових обов’язків; удосконалення механізму контролю та контролінгу за дотриманням персоналом законності та дисципліни. У статті запропоновані заходи, які при їх реалізації можуть істотно посприяти підвищенню рівня правової культури та належної організації службової діяльності персоналу.

Ключові слова:

пенітенціарний персонал; законність; службова дисципліна; службова діяльність персоналу; правова культура персоналу; чинники удосконалення законності і дисципліни

Список використаних джерел:

  1. Битяк Ю.П. Адміністративне право України / Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, О. В. Дьяченко та ін. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 544 с.

  2. Овсянко Д.М. Государственная служба Российской Федерации / Д. М. Овсянко. – М. : Юрист, 1996. – 352 с.

  3. Про Державну кримінально-виконавчу службу України : Закон України від 23.06.2005 р. № 2713-IV // Відомості Верховної Ради України. − 2005. − № 30. − Ст. 409.

  4. Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України : Закон України від 22.02.2006 р. № 3460-IV // Відомості Верховної Ради України. − 2006. − № 29. − Ст. 245.

  5. Про затвердження Положення про проведення атестації державних службовців : Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 р. № 1922 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 1. – Ст. 27.

  6. Сай І.А. До питання дисципліни державних службовців та посадових осіб органів державної влади / І.А. Сай // Держава та регіони. Сер.: Державне управління. − 2010. − № 2. − С. 66-71.

  7. Стеценко С.Г. Адміністративне право України Навчальний посібник / С.Г. Стеценко. – К. Атіка, 2007. – 624 с.

Завантажити