ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ: НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК
(електронний науковий журнал)

ISSN(онлайн): 2522-1752

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЯДРО ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО УПРАВЛІННЯ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ТА УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Автор:

Бутко Микола Петрович, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті доведено, що на нинішньому етапі державотворення, який характеризується трансформаціями в усіх сферах життя України, питання оптимізації вітчизняної системи місцевого самоврядування набуває першочергового значення. Обґрунтовано, що реформи, які проводяться в Україні, не повинні бути декларативними чи формальними. Внесення змін до законодавства з метою трансформації правового статусу державних інституцій мають носити конкретний характер та вносити нові якісні, змістовно навантажені та видимі результати для просторового розвитку.

Ключові слова:

інституційне середовище, децентралізація, місцеве самоврядування, інститут префектів, інститут народовладдя.

Список використаних джерел:

1. Вовканич С. Префекти як суспільна новація державотворення в Україні. Народознавчі зошити. 2016. № 4 (130). С. 755–767.

2. Ворона П. В., Дрогомирецька М. І. Запровадження префектур як необхідна умова реформи місцевого самоврядування. Державне будівництво. 2015. № 2. С. 1–13.

3. Звіт щодо європейської практики та законодавчих рамок інституту префектів, порядку місцевого самоврядування в умовах надзвичайного стану. URL: http://www.slg-coe.org.ua/wp-content/uploads/2015/10/ЗВІТ-РЄ_Щодо-Європейської-практики-та-законодавчих-рамок-інституту-префектів_CELGR-LEX-2_2015_.pdf.

4. Касяненко Є. В. Теоретико-правова характеристика трансформації статусу місцевих державних адміністрацій в умовах децентралізації влади. Порівняльно-аналітичне право. 2017. № 6. С. 20–23.

5. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.

6. Манзя М. Шляхи реформування системи місцевого самоврядування України в умовах трансформаційних змін в Україні. Державне управління та місцеве самоврядування. 2016. Вип. 2 (29). С. 176–182.

7. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квітня 1999 року № 586-XIV. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14.

8. Проект Закону України «Про префектів». URL: http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2016/01/prefekti-16.11..pdf.

Завантажити