ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ: НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК
(електронний науковий журнал)

ISSN(онлайн): 2522-1752

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Автор:

Олійченко Ігор Михайлович, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: англійська

Анотація:

В статті проведено дослідження функціонування та розвитку системи державного регулювання природоохоронної діяльності в Україні. Досліджено нормативно-правове забезпечення, яке регулює відносини в галузі охорони і використання територій, об'єктів природно-заповідного фонду, відтворення природних комплексів. Досліджено основні причини екологічних проблем в Україні, серед яких найвагоміший вплив мають: забруднюючі речовини, які викидаються в атмосферу; забруднення поверхневих і підземних вод та їх джерел; проблеми земельних відносин та лісо забезпечення; виклики щодо техногенних надзвичайних ситуацій на різних рівнях. Серед екологічних проблем значну вагу має проблема використання побутових відходів. Проведено аналіз стану державного управління природно-заповідним фондом України та можливості використання програмно-цільового методу у територіальному плануванні для вирішення конкретних регіональних проблем природоохоронного сектора економіки. Досліджено екологічні та природні проблеми Чернігівської області на основі даних системи моніторингу за станом навколишнього середовища, яка дозволила накопичити певний досвід і значний обсяг інформації як щодо стану навколишнього природного середовища так і щодо джерел забруднення. Запропоновано основні напрямки вдосконалення еколого-економічних відносин в Україні, та пропозиції щодо науково-методичної, аналітичної, інформаційної та консультативної підтримки. Пропонується: підвищити відповідальність органів місцевого самоврядування у вирішенні екологічних проблем; покращити управління інноваційними процесами, поширювати стандарти екологічного менеджменту; забезпечити розподіл відповідальності місцевих органів влади. До числа пріоритетних завдань також запропоновано віднести: оптимізацію системи накопичення, транспортування, зберігання, утилізації відходів; зменшення забруднення атмосферного повітря; поліпшення техногенного та екологічного стану території; збільшення кількості зелених насаджень; підвищення рівня екологічної освіти та виховання.

Ключові слова:

управління в галузі охорони навколишнього природного середовища, екологічний стан; екологічна безпека, екологічний розвиток, екологічне виховання, природно-заповідний фонд; забруднюючі речовини; програмно-цільовий метод; система моніторингу за станом навколишнього середовища.

Список використаних джерел:

1.  Балюк Г. І. Правові аспекти забезпечення ядерної та радіаційної (радіоекологічної) безпеки в Україні: Монографія / Г.І. Балюк. – К.: Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – 1997. – 196 с. 

2.  Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» № 280/97-ВР Редакція від 11.10.2018 Режим доступу http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80

3.  Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» № 2818-VI від 21.12.2010 (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 26, ст. 218) 

4.  Закон  України  «Про  охорону  навколишнього  природного  середовища»  №  1264-XI Редакція від 12.10.2018. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12 

5.  Закон України «Про природно-заповідний фонд України" № 2456-XII, Редакція від 19.04.2018. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-12 

6.  Постанова Кабінету Міністрів України «Про такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд України» № 287-93-п від 19 квітня 1993 р. ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 239 ( 239-95-п ) від 03.04.95 ).  Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/287-93-%D0%BF] 

7.  Програма  охорони  навколишнього  природного  середовища  Чернігівської  області  на  2014  -  2020 роки. Режим доступу: http://cg.gov.ua/index.php?id=15239&tp=1&pg= 

8.  Decision No 1386/2013/EU of the European Parliament and of the Council of 20 November 2013 on a General Union Environment Action Programme to 2020 ‘Living well, within the limits of our planet’ Text with  EEA  relevance.  Published: 2013-11-20.  Access  mode:  https://publications.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/b8e613ef-76de-11e3-b889-01aa75ed71a1 

9.  Ministry  of  Ecology  and  Natural  Resources  of  Ukraine.  Development  strategy.  Access  mode: https://prod-ecology-portal.kitsoft.kiev.ua/en/content/misiya-ta-strategiya.html 

10. Olifirenko, Liliia. Methodical approaches to balanced administration in organs of public authorities/ Liliia D. Olifirenko //  Науковий вісник Полісся [Scientific Bulletin of Polissia]. - 2018. - № 1(13). Ч.2 - С. 161-164. DOI: 10.25140/2410-9576-2018-2-1(13)-161-164 

11. Teroen,  C.  M.  Toward  sustainable  development:  concepts,  methods  and  policy  /  C.  M.  van  den Bergh Teroen, Jan van der Straaten. – Cambridge: The Massachusetts Institute of Technology Press, 1994. – 287 p. 

 

 

Завантажити