ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ: НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК
(електронний науковий журнал)

ISSN(онлайн): 2522-1752

ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ (НА ПРИКЛАДІ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ЗАГАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У ГАЛУЗІ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА)

Автор:

Рябець Катерина Анатоліївна,

Мова статті: українська

Анотація:

У статті проаналізовані політико-правові засади системи органів державного управління загальної компетенції у галузі водного господарства. Досліджені конституційно-правові положення, що визначають місце та роль у державному управлінні водним господарством Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, місцевих державних адміністрацій, Ради Міністрів Автономної Республіки Крим. Виявлені неточності та прогалини у нормативно-правовій регламентації органів державного управління загальної компетенції у галузі водного господарства. Запропоноване авторське формулювання положень ч. 2 ст. 13 Водного кодексу України в частині визначення системи органів державного управління в галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів.

Ключові слова:

публічне управління, органи державного управління загальної компетенції, водне господарство, політика, право.

Список використаних джерел:

1. Адміністративне право України : підручник / Галунько В., Діхтієвський П., Кузьменко О., Стеценко С. та ін. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. – 446 с. 

2.  Адміністративне  право  України.  Т.1.  Загальне  адміністративне  право  :  навчальний посібник / за ред. проф. В. В. Галунька. – Херсон : Грінь Д.С., 2015. – 272 с. 

3. Байсалов С. Б. Закон и охрана природы / С. Б. Байсалов, Л. Е. Ильяшенко. – Алма-Ата : Кайнар, 1976. – 105 с. 

4. Бринчук М. М. Экологическое право (право окружающей среды) : учебник для высших юрид. учеб. завед. – М. : Юристъ, 1999. – 688 с. 

5. Верховна Рада України: інформаційний довідник / В. О. Зайчук, Ю. В. Ясенчук, А. В. Пивовар та ін. – Вип. 3. – К. : Парламентське вид-во, 2006. – 264 с. 

6.  Гошовська  В.  А.  Парламентаризм  в  Україні.  Державно-управлінські  механізми реалізації  функцій  законодавчої  влади  :  навч.-метод.  матеріали  /  В.  А.  Гошовська,  Л.  А. Пашко, К. Ф. Задоя. – К. : НАДУ, 2013. – 48 с. 

7. Дахова І. І. Поняття компетенції Кабінету Міністрів України // Право і безпека. – 2003. – № 2’1. – С. 16-19. 

8. Дмитришина В.  А. Принципи організації  та діяльності державних  органів України // Право.  –  2014.  –  №  8.  [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу: 
http://www.rusnauka.com/31_NG_2014/Pravo/8_178235.doc.htm. 

9. Жмотов А. И. Государственное управление охраной природы в СССР / А. И. Жмотов ; под ред. В. М. Манохина. – Саратов : Изд-во Саратовского университета, 1983. – 128 с. 

10.  Ковалів  М.  В.  Особливості  адміністративно-правового  статусу  органів  виконавчої влади  //  Вісник  Національного  університету  «Львівська  політехніка».  Юридичні  науки.  –  2014. – № 807. – С. 22-26. 

11.  Коваль  Л.  В.  Адміністративне  право  :  курс  лекцій  для  студ.  юрид.  вузів  та факультетів. – К. : Вентурі, 1998. – 208 с. 

12. Конституція України [Електронний ресурс] : Закон України від  28 черв. 1996 р.  № 254к/96-ВР. – Режим доступу :  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр/page

13. Концепція національної екологічної політики України на період до 2020 року, затв. розпорядженням  Кабінету  Міністрів  України  від  17  жовт.  2007  р.  №  880-р  [Електронний ресурс] : – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/880-2007-р 

14. Крупчан О. Загальна характеристика змісту компетенції органів виконавчої влади // Юридична Україна. – 2013. – № 8. – С. 45-49. 

15. Лопатюк К. Ю. Адміністративно-правовий статус місцевих органів виконавчої влади // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 18 : Економіка і право.  – 2010. – Вип. 12. – С. 82-86. 

16.  Марич    Х.  М.  Органи  державного  управління  рекреаційними  територіями  та  їх компетенція  [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу  :  
http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/34608/1/20_124-131.pdf 

17.  Основні  засади  (Стратегія)  державної  екологічної  політики  України  до  2020  року: Закон України від 21 груд. 2010 р. № 2818-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 26. – Ст. 218. 

18.  Основні  напрями  державної  політики  України  у  галузі  охорони  довкілля, використання  природних  ресурсів  та  забезпечення  екологічної  безпеки,  затв.  Постановою Верховної Ради України від 5 бер. 1998 р. № 188/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 38-39. – Ст. 248 

19. Петров В. В. Экологическое право России : учебник. – М. : БЕК, 1995. – 557 с. 

20. Про місцеві державні адміністрації : Закон  України від 9 квіт. 1999 р.  № 586-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 20-21. – Ст. 190. 

21. Розумний М. М., Павленко І. А., Даниляк О. О., Караваєв В. С. Конституційні аспекти розподілу повноважень у системі вищих органів державної влади України. – К. : НІСД, 2015. – 27 с. 

22. Скакун О. Ф. Теорія держави і права : Підручник / Пер. з рос. – Харків : Консум, 2001. – 656 с. 

23.  Словська  І.  Є.  Верховна  Рада  України  в  системі  вітчизняного  парламентаризму: конституційно-правове дослідження : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – Одеса, 2014. – 47 с. 

24.  Теорія  держави  і  права  :  навч.  посіб.  /  А.  М.  Колодій,  В.  В.  Копейчиков,  С.  Л. Лисенков та ін. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 368 с. 

25.  Яковлев  В.  Н.  Экологическое  право  /  В.  Н.  Яковлєв;  отв.  ред.  П.  С.  Никитюк.  – Кишинев : Штиинца, 1988. – 342 с. 

Завантажити